Skąd szkoła wie, kto poszedł do nieba oraz czy szkoła wie, kto trafił do piekła? – pytamy dyrekcję SP nr 2 w Rudzie Śląskiej w związku z organizacją Balu Wszystkich Świętych

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Lublin, 19 października 2023 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Wyplera
ul. Gwarecka 2
41-705 Ruda Śląska
email:
sp2bykowina@onet.eu

Szanowni Państwo,

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej kampanii społecznej na rzecz przestrzegania prawa oświatowego, a także uwzględnienia i poszanowania praw mniejszości wyznaniowych oraz osób bezwyznaniowych, rodziców i ich dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii rzymskokatolickiej oraz w imię przestrzegania fundamentalnej zasady państwa demokratycznego tj. ochrony praw mniejszości i równości obywateli wobec prawa, zwracam się z prośbą o organizowanie wydarzeń szkolnych nie posiadających charakteru wykluczającego uczniów ze względu na światopogląd oraz udzielenie wyjaśnień w sprawie organizowanego w kościele i w szkole Balu Wszystkich Świętych.

Zgodnie z informacją opublikowaną w portalu internetowym szkoły w dniu 24 października o godz. 15.45 szkoła wraz z parafią zapraszają na bal do kościoła (kontynuacja w szkole od godz. 19.00), na którym „przewidziane są konkursy, zabawy oraz nagrody. Będzie radośnie, będzie wesoło, bo będziemy wspominać tych, którzy są w niebie, a tam jest superowo.” (link: https://sp2bykowina.szkolnastrona.pl/container/2023-2024/wydarzenia/Bal%20Wszystkich%20Swietych.pdf?noc=1696672204)

Zwracamy Państwa uwagę, że wydarzenia szkolne (bale, konkursy), o których informacje umieszczane są w publicznym portalu szkoły, powinny być przeznaczone dla wszystkich uczniów, a nie wyłącznie uczniów należących do wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego, w których to obowiązuje kult świętych.  Praktyka organizowania życia szkoły w powyższy sposób wydaje się być próbą łamania sumienia uczniów wyznania/światopoglądu innego niż dwa powyższe i brakiem poszanowania wolności wyznawania lub niewyznawania religii. Uczniowie, którzy z powodu wyznania nie wezmą udziału w balu i konkursach są przez szkołę wykluczeni i dyskryminowani.

Pragniemy również przypomnieć, iż Ustawa o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w art. 6 ust. 1 wyraźnie określa, iż nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawach religii, a także „Nie wolno zmuszać obywateli do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych ani do udziału w nich”. Ponadto zgodnie z art. 10 Ustawy „Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.”

Powyżej opisana praktyka szkoły narusza określone w Konstytucji, a także aktach prawa międzynarodowego i krajowego zasady niedyskryminacji, a także rozdziału kościoła od państwa, jak również powinność bezstronności religijnej i światopoglądowej organów władzy publicznej.

Szkoła publiczna to miejsce, w którym wszyscy uczniowie powinni być traktowani jednakowo i dlatego powinna być miejscem neutralnym światopoglądowo. W art. 53 ust. 3 Konstytucji wskazano, iż rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 Konstytucji, Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej (a do takich należy zaliczyć również dyrekcję szkoły publicznej) zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Obowiązujące akty normatywne wykluczają możliwość włączenia wydarzenia o charakterze religijnym do oficjalnego planu pracy szkoły publicznej, jak również promowanie wartości religijnych przez szkołę w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Liczę na zrozumienie i Państwa wrażliwość jako reprezentantów władzy publicznej, proszę również o udzielenie odpowiedzi z zachowaniem formy pisemnej.

Jednocześnie na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Kto jest organizatorem Balu Wszystkich Świętych, parafia czy szkoła?
  2. Kto jest fundatorem nagród w konkursach, które będą częścią balu?
  3. Czy rodzicom uczniów nie należących do wyznania katolickiego lub prawosławnego proponuje się rekompensatę za brak możliwości udziału w konkursie religijnym?
  4. Jak wygląda proces podejmowania decyzji o organizacji tego rodzaju wydarzeń parareligijnych w szkole?
  5. W nawiązaniu do treści ogłoszenia skierowanego do całej szkolnej społeczności, prosimy o określenie, skąd szkoła wie, kto poszedł do nieba oraz czy szkoła wie, kto trafił do piekła?

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 24 października 2023 r. wpłynęło pismo od Pani Iwony Cusz, Dyrektor szkoły, które niestety nie zawiera odpowiedzi na pytania zadane przez fundację w trybie dostępu do informacji publicznej.

Szanowana Pani Prezes,

odpowiadając na Państwa pytania, dotyczące rzekomej dyskryminacji dzieci w naszej szkole niewyznających wiary katolickiej, pragniemy zwrócić uwagę, że w godle naszego miasta jest św. Barbara. Czy można więc na tej podstawie wysnuć wniosek, że nie ma tu miejsca dla innych społeczności? Nie!

Podobnie wygląda sytuacja na gruncie naszej szkoły. Każde dziecko, bez względu na wyznanie, kolor skóry, narodowość czy dysfunkcję może liczyć na akceptację, troskę i wszelką pomoc ze strony pracowników szkoły.

Wzajemnego szacunku do siebie i akceptacji uczymy też naszych uczniów. Przejawia się ona między innymi w podejmowaniu wspólnych wyzwań lub doskonaleniu indywidualnych umiejętności, na docenianiu tego, co robi kolega. Nie zmuszamy dzieci do zachowań, które są sprzeczne z wpajanym im przez rodziców światopoglądem.

Mamy nadzieję, że kwestionując zasadność organizowania „Balu Wszystkich  Świętych” dla uczniów szkoły, nie żądacie Państwo jego odwołania. Przypominamy, że impreza odbędzie się po lekcjach, a udział w niej jest dobrowolny.

Aby uniknąć niepotrzebnych nikomu niesnasek informujemy, iż także inne zabawy taneczne dla dzieci są zaplanowane do realizacji w tym roku szkolnym i każde dziecko będzie mogło wybrać atrakcyjną dla siebie aktywność.

Apelujemy o więcej życzliwości i zaufania. Wyrażamy nadzieję, że wydając w przyszłości opinię o pracy naszej placówki będą Państwo uprzejmi zapoznać się z jej pełną ofertą, która  została przygotowana po analizie potrzeb naszych uczniów i konsultacjach z ich rodziców. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im.Jana Wyplera w Rudzie Ślaskiej (szkolnastrona.pl)

Z wyrazami szacunku,
Iwona Czusz

Ruda Śląska, 24.10.2023r.

W odpowiedzi zwróciliśmy uwagę Pani Dyrektor, że jej obowiązkiem jest przesłanie odpowiedzi na pytania fundacji zadane w trybie dostępu do informacji publicznej. Czekamy do 2 listopada 2023 r.

W dniu 30 października 2023 r. wpłynęła odpowiedź szkoły.