Wizyta biskupa w SP nr 3 w Koźminie Wlkp. połączona z uroczystym apelem – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Lublin, 29 września 2023 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3
 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.
ul. Kopernika 1
63-720 Koźmin Wielkopolski
e-mail: sp3kozmin@poczta.onet.pl

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacjami, które otrzymaliśmy od zaniepokojonych rodziców uczniów uczęszczających do zarządzanej przez Państwa publicznej placówki oświatowej, pragniemy zapytać o szczegóły wizyty biskupa pobliskiej parafii rzymskokatolickiej zaplanowanej na dzień 02.10.2023 r. połączonej z uroczystą akademią skoncentrowaną wokół zaproszonego przez szkołę Gościa, podczas której, uczniów obowiązuje strój galowy.

Fundacja ma wątpliwości, czy wychowawcy opiekujący się uczniami zostali zaproszeni do uczestnictwa w tym wydarzeniu parareligijnym przez dyrektora szkoły czy ich udział był obligatoryjny, gdyż apel został wpisany w rozkład zajęć szkolnych? W jaki sposób nauczyciele mieli możliwość zgłoszenia dobrowolnego udziału i opieki nad uczniami? Czy proces zbierania tej informacji uwzględniał zapisy art. 53 ust. 7 „Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania”?

Czy organizowanie uroczystych akademii z powodu wizyt wysokich rangą przedstawicieli różnych wyznań jest stałą praktyką przyjętą w szkole? Czy i kiedy zapraszali Państwo przedstawicieli innych wyznań, aniżeli wyznanie rzymskokatolickie? Czy są Państwo gotowi rozważyć zaproszenie do szkoły osoby należącej do mniejszości bezwyznaniowej? Czy tego rodzaju spotkanie może być powiązane ze zorganizowaniem uroczystej akademii jak w przypadku wizyty biskupa?  

Pragniemy zapytać czy umożliwili Państwo rodzicom zadeklarowanie woli uczestniczenia ich dzieci w apelu? W jaki sposób rodzice, których dzieci należą do reprezentowanych w szkole mniejszości wyznaniowych lub też mniejszości bezwyznaniowej mieli możliwość wyrażenia opinii w przedmiocie organizowanych uroczystości? Czy dyrektor szkoły oraz wychowawcy wykazali się należytą troską o uczucia uczniów nieuczęszczających na zajęcia religii?  

Jednocześnie podkreślamy, iż Ustawa o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w art. 6 ust. 1 wyraźnie określa, iż nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawach religii, a także „Nie wolno zmuszać obywateli do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych ani do udziału w nich”. Ponadto zgodnie z art. 10 Ustawy „Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.”

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi z zachowaniem formy pisemnej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

Do dnia 26 października nie wpłynęła odpowiedź szkoły. W związku z powyższym skierowaliśmy kolejne pismo o następującej treści:

Lublin, 26 października 2023 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3
 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.
ul. Kopernika 1
63-720 Koźmin Wielkopolski
e-mail:
sp3kozmin@poczta.onet.pl

Szanowni Państwo,

W dniu 25 września 2023 r., na szkolny adres e-mail, wysłaliśmy pismo o treści jak w załączeniu. W związku z brakiem odpowiedzi szkoły uzupełniliśmy je o pytania w trybie dostępu do informacji publicznej i ponownie wnioskujemy o udzielnie odpowiedzi.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy organizowanie uroczystych akademii z powodu wizyt wysokich rangą przedstawicieli różnych wyznań jest stałą praktyką przyjętą w szkole?
  2. Czy i kiedy zapraszali Państwo przedstawicieli innych wyznań, aniżeli wyznanie rzymskokatolickie?
  3. Czy są Państwo gotowi rozważyć zaproszenie do szkoły osoby należącej do mniejszości bezwyznaniowej? Czy tego rodzaju spotkanie może być powiązane ze zorganizowaniem uroczystej akademii jak w przypadku wizyty biskupa?  
  4. Czy umożliwili Państwo rodzicom zadeklarowanie woli uczestniczenia ich dzieci w apelu?
  5. W jaki sposób rodzice, których dzieci należą do reprezentowanych w szkole mniejszości wyznaniowych lub też mniejszości bezwyznaniowej mieli możliwość wyrażenia opinii w przedmiocie organizowanych uroczystości?
  6.     Czy dyrektor szkoły oraz wychowawcy wykazali się należytą troską o uczucia uczniów nieuczęszczających na zajęcia religii?  

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 30 października 2023 r. wpłynęła odpowiedź szkoły.

Koźmin Wielkopolski, 30 października 2023 r.

                                                                                   Sz. P.

                                                                                  Dorota Wójcik

                                                                                   Prezes Zarządu

                                                                                   Fundacja Wolność od Religii

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26 października 2023 r. przekazujemy informację jako odpowiedź na Państwa pytania:

1. Czy organizowanie uroczystych akademii z powodu wizyt wysokich rangą przedstawicieli różnych wyznań jest stałą praktyką przyjętą w szkole?

Nie.

2. Czy i kiedy zapraszali Państwo przedstawicieli innych wyznań, aniżeli wyznanie rzymskokatolickie?

Szkoła nie prowadzi takiej ewidencji.

3. Czy są Państwo gotowi rozważyć zaproszenie do szkoły osoby należącej do mniejszości bezwyznaniowej? Czy tego rodzaju spotkanie może być powiązane ze zorganizowaniem uroczystej akademii jak w przypadku wizyty biskupa?  

Tak, jeżeli zyska to aprobatę rodziców uczniów.

4. Czy umożliwili Państwo rodzicom zadeklarowanie woli uczestniczenia ich dzieci w apelu?

Tak, udział był dobrowolny.

5. W jaki sposób rodzice, których dzieci należą do reprezentowanych w szkole mniejszości wyznaniowych lub też mniejszości bezwyznaniowej mieli możliwość wyrażenia opinii w przedmiocie organizowanych uroczystości?

Opinię wyraża rada rodziców jako organ szkoły, szkoła nie zbiera informacji o wyznaniach członków rady rodziców, gdyż jest to niezgodne z art. 9 ust. 1 RODO.

6. Czy dyrektor szkoły oraz wychowawcy wykazali się należytą troską o uczucia uczniów nieuczęszczających na zajęcia religii?  

Tak.

                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                     Arleta Szkudlarek
                                                                    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
                                                                       im. Kornela Makuszyńskiego
                                                                         w Koźminie Wielkopolskim