Bal Wszystkich Świętych dla dzieci zapisanych na religię w miejsce zajęć dydaktycznych – interwencja fundacji z ZSP w Sokołowsku

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Lublin, 20 października 2023 r.

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
im. Janusza Korczaka w Sokołowsku
ul. Unisławska 4
58-350 Sokołowsko
e-mail: sokolowsko.szkola@wp.pl

Szanowni Państwo,

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej kampanii społecznej na rzecz przestrzegania prawa oświatowego, a także uwzględnienia i poszanowania praw mniejszości wyznaniowych oraz osób bezwyznaniowych, rodziców i ich dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii rzymskokatolickiej oraz w imię przestrzegania fundamentalnej zasady państwa demokratycznego tj. ochrony praw mniejszości i równości obywateli wobec prawa, zwracam się z prośbą o organizowanie wydarzeń szkolnych nie posiadających charakteru wykluczającego uczniów ze względu na światopogląd oraz udzielenie wyjaśnień w sprawie organizowanego w szkole Balu Wszystkich Świętych.

Zgodnie z informacją, którą otrzymali rodzice uczniów uczęszczających do szkoły w dniu 6 listopada na 4 i 5 godzinie lekcyjnej (w miejsce planowych zajęć dydaktycznych) odbędzie się bal „dla dzieci uczęszczających na religię”. Pozostali uczniowie są zwolnieni z obowiązku przebywania w szkole.

Zwracamy Państwa uwagę, że wydarzenia szkolne powinny być przeznaczone dla wszystkich uczniów, a nie wyłącznie uczniów należących do wyznania rzymskokatolickiego.  Uczniowie, którzy z powodu wyznania nie wezmą udziału w balu, są przez szkołę wykluczeni i dyskryminowani. Nawet jeśli szkoła zapewni im opiekę świetlicową w czasie balu, będzie to miało charakter krzywdzący dla tych uczniów.

Z korespondencji prowadzonej przez fundację z Ministerstwem Edukacji Narodowej wynika, iż wszelkie zajęcia wykraczające poza realizację podstawy programowej a więc m.in. udział uczniów w uroczystościach o charakterze religijnym powinny odbywać się za zgodą rodziców. Zajęcia tego rodzaju mogą odbywać się podczas lekcji religii bądź w czasie wolnym dla uczniów.

Zgodnie z Konstytucją Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej formułuje również zakaz dyskryminacji w art. 32 ust. 1 i ust. 2, zgodnie z którym: Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

W Szkole powinna obowiązywać zasada równego traktowania uczniów i niedyskryminowania uczniów ze względu na wyznanie. W opisanej sytuacji Szkoła narusza tę zasadę, a przy tym powoduje naruszenie dobra osobistego, jakim jest godność dzieci i ich rodziców. Ponadto, warto zauważyć, że rolą szkoły jest zapobieganie dyskryminacji oraz wykluczaniu dzieci nieuczęszczających na lekcje religii.

Liczę na zrozumienie i Państwa wrażliwość jako reprezentantów władzy publicznej, proszę również o udzielenie odpowiedzi z zachowaniem formy pisemnej.

Jednocześnie na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Kto jest organizatorem Balu Wszystkich Świętych, parafia czy szkoła?
  2. W jaki sposób szkoła pozyskuje zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w tymże wydarzeniu?
  3. Czy rodzicom uczniów nie należących do wyznania katolickiego proponuje się rekompensatę za brak możliwości udziału w balu?
  4. Jak wygląda proces podejmowania decyzji o organizacji tego rodzaju wydarzeń parareligijnych w szkole?

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 31 października 2023 r. wpłynęła odpowiedź szkoły.