„Wspomaganie uczniów w budowaniu własnej, lecz właściwej, hierarchii wartości opartej na obiektywnej hierarchii, w której najwyżej znajduje się Byt Absolutny” – bezprawne zapisy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w SP nr 3 w Radomiu – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Lublin, 6 listopada 2023 r.

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza
Ul. Jana III Sobieskiego 12
26-617 Radom
e-mail:
sekretariat@psp3.radom.pl

Do wiadomości:
Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza

Ul. Jana III Sobieskiego 12
26-617 Radom
e-mail:
sekretariat@psp3.radom.pl

WNIOSEK

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach kampanii społecznej pn. Równość w Szkole, prowadzonej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego, działając imieniem rodziców i uczniów bezwyznaniowych, składam wniosek o usunięcie z obecnie obowiązującego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zapisów odnoszących się do Bytu Absolutnego (Rozdział III – Założenia ogólne – Cele i zadania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego – pkt. 1 tj. Wspomagamy ucznia w jego rozwoju, aby osiągnął pełną dojrzałość w sferze (…) duchowej – ukierunkowanej na wspomaganie uczniów w budowaniu własnej, lecz właściwej, hierarchii wartości-opartej na obiektywnej hierarchii, w której najwyżej znajduje się Byt Absolutny, a następnie wartości religijne, uniwersalne, moralne, instrumentalne, przez które wychowanek będzie zdążał ku pełni człowieczeństwa.(…) oraz ponowne podjęcie Uchwały Rady Rodziców dotyczącej programu wychowawczo-profilaktycznegozgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 1ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

UZASADNIENIE

Kwestionowane postanowienia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego stoją w sprzeczności z zasadą swobody wyznawania światopoglądu, zapisaną w art. 14 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (ratyfikowanej ustawą z dnia 27 września 1990 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.), z art. 53 ust. 3 Konstytucji RP oraz z preambułą Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 900): Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

Opieranie działań szkoły na etyce filozofii czy zasadach wybranej religii narusza art. 9 ust. 2 pkt 1 Ustawy o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r.: Gwarancjami wolności sumienia i wyznania w stosunkach państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są: oddzielenie kościołów i innych związków wyznaniowych od państwa, a także narusza zasadę świeckości państwa, wyrażoną w art. 10 tejże ustawy: Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Uczniom narzuca się zasady niezgodne z przyjętymi przez ich rodziców, co narusza m.in. konstytucyjny zapis o prawie rodziców do wychowania swych dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami (art. 53 ust. 3 Konstytucji RP).

Stwierdzenie, iż rolą szkoły jest „wspomaganie uczniów w budowaniu własnej, lecz właściwej, hierarchii wartości”, przy jednoczesnym wskazaniu tejże (tj. : „opartej na obiektywnej hierarchii, w której najwyżej znajduje się Byt Absolutny, a następnie wartości religijne, uniwersalne, moralne, instrumentalne, przez które wychowanek będzie zdążał ku pełni człowieczeństwa”) zaprzecza realnej swobodzie podejmowania wyborów duchowych i światopoglądowych przez uczniów i ich rodziców. Wskazywanie Bytu Absolutnego, w którego istnienie nie wierzy co najmniej ok. 30% Polaków to wykluczenie osób niewierzących ze społeczności szkolnej i uczniowskiej. Rodzice i uczniowie bezwyznaniowi, w obliczu stwierdzenia, że hierarchia obowiązująca w szkole przedkłada wartości religijne nad uniwersalne mogą czuć się narażeni na indoktrynację i naruszanie ich praw.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły publicznej nie może zawierać unormowań sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem. Prawem takim są również regulacje konwencyjne i konstytucyjne dotyczące prawnie dopuszczalnego uzewnętrznienia religii w publicznej szkole.

Liczę na zrozumienie i Państwa wrażliwość, proszę o informację o zajętym przez Radę Rodziców stanowisku z zachowaniem formy pisemnej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu