Stanowisko fundacji wobec wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2023 r. (sygn. akt XVII Ka 1036/23)

196kk Aktualności Działania
 1. W dniu 21 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu (XVII Wydział Karny Odwoławczy , sygn. akt XVII Ka 1036/23), na skutek apelacji prokuratury, uchylił wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (III Wydział Karny, sygn. akt III K 966/21), przekazując sprawę 32 osób, które protestowały w Bazylice Archidiecezjalnej w Poznaniu 25 października 2020 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu.
 2. Przypominając, Sąd I instancji uniewinnił wszystkich protestujących od zarzucanego Im występku z art. 195  § 1 k.k., występku polegającego na złośliwym przeszkadzaniu w wykonywaniu aktu religijnego.
 3. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu jest prawomocny, oznacza to, iż Sąd Rejonowy ponownie będzie analizował okoliczności faktyczne zdarzenia. Nie oznacza to pewności, iż Sąd Rejonowy uzna osoby protestujące za winne zarzucanego im występku.
 4. Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego może być kwestionowane skargą do Sądu Najwyższego (art. 539a kodeksu postępowania karnego), decyzja o jej ewentualnym skierowaniu należy do osób oskarżonych i ich obrończyń i obrońców.
 5. Fundacja Wolność od Religii konsekwentnie stoi na stanowisku, iż zachowanie osób protestujących w dniu 25 października 2020 r. w Bazylice Archidiecezjalnej w Poznaniu nie wypełniło znamion występku z art. 195 § 1 k.k., rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Poznaniu było niesłuszne.
 6. Fundacja wskazuje, iż zachowanie protestujących stanowiło pokojowe i nieprzemocowe wyrażania opinii, dotyczących „orzeczenia” z dnia 22 października 2020 r., wydanego przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej oraz stanowiska Kościoła Katolickiego, aprobującego ww. „rozstrzygnięcie”.
 7. Fundacja dalej będzie wspierała oskarżonych protestujących w prowadzonym wobec Nich postępowaniu karnym jako strona społeczna.
 8. Tło społeczne i polityczne protestów wobec „orzeczenia” Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, przebieg samego zdarzenia (jego nieprzemocowy charakter), pozwalają na wysunięcie wniosku, iż zachowanie protestujących w dniu 25 października 2020 r. w Bazylice Archidiecezjalnej w Poznaniu:
  • nie mogło być postrzegane jako bezpośrednie lub pośrednie nawoływanie do przemocy lub jako uzasadnienie przemocy, nienawiści lub nietolerancji;
  • nie miało charakteru bezpodstawnej (i tym samym bezproduktywnej) obraźliwości; nie stanowiło przejawu podżegania do nienawiści albo nietolerancji religijnej;
  • stanowiło głos w toczącej się debacie publicznej, pokojowy i nieprzemocowy przejaw wolności wypowiedzi i wolności zgromadzeń;
  • nie wynikło z chęci poniżenia, wyszydzenia osób wierzących i uczestniczących we mszy, nie wynikało z natężenia złej woli protestujących, nie stanowiło przejawu chęci okazania pogardy dla miejsca i osób, nie wynikło także z nieuzasadnionej niechęci i wrogości
  • podlegało ochronie prawnej na mocy przepisów Konstytucji, EKPCz, nie stanowiło przekroczenia dopuszczalnych ram debaty publicznej, tym samym nie powinno podlegać odpowiedzialności karnej;
  • nie naruszyło także przedmiotu ochrony art. 195 § 1 k.k., którym w ocenie Fundacji jest wolność od złośliwych zakłóceń swobody uczestniczenia i kontemplacji aktu religijnego dokonywanego publicznie, będąca składową wolności uzewnętrzniania religii.