Apel i msza z okazji Dnia Patrona – interwencja fundacji w SP w Czerniejewie

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole

Lublin, 29 listopada 2023 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie
ul. Szkolna 3
62-250 Czerniejewo
e-mail szkoły: zsp@czerniejewo.pl

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanymi informacjami o łamaniu praw mniejszości światopoglądowych przez władze szkoły publicznej, przekazujemy je dyrekcji, a zarazem oczekujemy podjęcia pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Według informacji, które posiadamy na dzień 30 listopada 2023 r., w godzinach porannych zaplanowali Państwo obchody Dnia Patrona, w harmonogramie których znajduje się wyjście uczniów do kościoła rzymsko-katolickiego na mszę oraz uroczysty apel.

 Według Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wszelkie zajęcia wykraczające poza realizację podstawy programowej a więc m.in. udział uczniów w uroczystościach kościelnych powinny odbywać się za zgodą rodziców”.

Deklaracja chęci uczestniczenia w lekcjach religii, nawet jeśli została złożona przez rodziców uczniów nie jest jednoznaczna z chęcią uczestniczenia w dowolnych uroczystościach religijnych w przyszłości, jest wyłącznie deklaracją chęci uczestniczenia w lekcjach religii, podobnie nie jest deklaracją światopoglądową, a szkoły nie mają prawa pytać uczniów o wyznanie ani światopogląd.

Z wielu dostępnych badań socjologicznych płynie wniosek, że zdarza się, iż na lekcje religii rzymskokatolickiej rodzice zapisują dzieci np. z powodu umieszczenia ich w planie zajęć w bloku zajęć obowiązkowych. Chcąc uniknąć bezproduktywnego spędzania czasu „samotnie” w świetlicy uczniowie wolą być z rówieśnikami w klasie i traktują religię jak przedmiot szkolny. Nie jest również tajemnicą, że częstą motywacją rodziców i uczniów do udziału w lekcjach religii jest wyższa średnia ocen. W związku z tym rodzice, którzy wyrazili zgodę na udział w zajęciach religii nie wyrażają jednocześnie zgody na udział w praktykach religijnych. Nie jest to bezpośrednio powiązane i uczniowie mają prawo do uczestniczenia w lekcjach religii bez jednoczesnego obowiązku uczestniczenia w mszach czy w rekolekcjach. W przeciwnym razie działanie szkoły przyjęłoby formę zmuszania do udziału w praktykach religijnych, która wprost byłaby naruszeniem Konstytucji RP (Art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych).

Ponadto pragnę zwrócić Państwa uwagę, że zgodnie z Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w  art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Nadmieniam również, że wyjścia na wydarzenia religijne związane z uczęszczaniem na zajęcia z religii określonego wyznania, powinny być organizowane przez katechetów. Do fundacji wpływa wiele skarg od nauczycieli, którzy zwracają uwagę na fasadowy charakter „prośby” dyrektorów szkół o opiekę nad uczniami podczas mszy lub w czasie odprowadzania do Kościoła. Zwracam uwagę, że tego rodzaju „prośba”, kierowana przez przełożonego wobec pracowników w sposób zasadniczy łamie zapisy Konstytucji RP Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) w art 53 ust. 7). Nauczyciel „poproszony” przez przełożonego chcąc odmówić, jednocześnie zdradza, iż nie należy do wyznania rzymskokatolickiego.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. W jaki sposób umożliwili Państwo rodzicom zadeklarowanie woli uczestniczenia ich dziecka we mszy?
 2. Kiedy szkoła powiadomiła rodziców, że w miejsce zajęć dydaktycznych zorganizowane zostanie wyjście do kościoła na mszę?
 3. Czy nauczyciele zostali zaproszeni do uczestnictwa we mszy przez dyrektora placówki czy udział ich był obligatoryjny, gdyż msza została wpisana w rozkład zajęć szkolnych?
 4. Jakie zajęcia zaplanowano dla uczniów nieuczestniczących w lekcjach religii i tych których rodzice nie życzą sobie, aby uczestniczyli w mszy?
 5. Jaka informacja została umieszczona w dzienniku elektronicznym w czasie, kiedy w miejsce zajęć dydaktycznych odbywała się msza?
 6. Ilu uczniów uczęszcza do szkoły w roku szkolnym 2023/2024?
 7. Ilu jest uczniów zapisanych na religię rzymskokatolicką w roku szkolnym 2023/2024?
 8. Ile godzin „okienek” w swoich tygodniowych planach zajęć mają uczniowie uczęszczający na religię katolicką?
 9. Ile godzin „okienek” w swoich tygodniowych planach zajęć mają uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach religii katolickiej w szkole?
 10. Ile godzin „okienek” w swoich tygodniowych planach zajęć mają nauczyciele katecheci w roku szkolnym 2023/2024? Przez „okienko” rozumiemy spowodowane ułożeniem planu relatywnie krótkie – długości 1-2 lekcji przerwy, w czasie których nauczyciel nie prowadzi swoich lekcji. Prosimy nie uwzględniać jako „okienek” planu zakładającego, że nauczyciel przychodzi do szkoły dwa razy dziennie – rano i po południu.
 11. Ile oświadczeń wskazujących na życzenie rodziców co do udziału ich dzieci w lekcjach etyki szkoła otrzymała w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024?
 12. Jeżeli szkoła otrzymała od rodziców oświadczenia wskazujące na ich życzenie udziału dzieci w lekcjach etyki w ostatnich czterech latach, czy udział w lekcjach został uczniom zapewniony? Jeżeli chętni uczniowie nie uczęszczali na lekcje etyki, pomimo uprzedniego wyrażenia życzenia rodziców, proszę o wskazanie powodu i informacji przekazanej zainteresowanym rodzicom/uczniom, a także czy szkoła ewentualnie przekazała otrzymane oświadczenia rodziców do organu zarządzającego szkołą?
 13. W jaki sposób szkoła informuje uczniów i ich rodziców o możliwości wyrażenia życzenia udziału w lekcjach etyki (w tym o możliwości udziału w lekcjach religii i etyki jednocześnie). Jeśli rodzice wyrażają życzenie na druku proponowanym przez szkołę, prosimy o jego załączenie.
 14. Czy szkoła zbiera oświadczenia rodziców w sprawie ich udziału w lekcjach religii lub/i etyki przed dopuszczeniem uczniów do udziału w zajęciach?

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu  

W dniu 5 grudnia 2023 r. wpłynęła odpowiedź szkoły:

Dzień dobry,

W odpowiedzi na powyższe pismo uprzejmie informuję, że:

1.  Święto Patrona od dnia nadania szkole imienia Onufrego
Kopczyńskiego (księdza, który urodził się w Czerniejewie i tu był
ochrzczony), tj. obchodzone jest w niezmiennej formie: msza św. oraz
akademia poświęcona księdzu Onufremu Kopczyńskiemu. Jest to wieloletnia tradycja przyjęta przez ogół społeczności szkolnej, w tym rodziców.

Nigdy żaden z rodziców nie zgłaszał sprzeciwu i nie negował takiej formy obchodów Dnia Patrona, w tym udziału dzieci we mszy św.

W związku z powyższym nie przyjęliśmy za konieczne i obligatoryjne zbieranie deklaracji woli uczestnictwa dzieci we mszy.
Nadmieniam, że udział we mszy był zawsze dobrowolny.

2.  Podczas zebrań z rodzicami, które odbyły się w dniu 23 listopada
2023 r.

3. Nauczyciele zostali zaproszeni do uczestnictwa we mszy.

4. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.

5. Realizacja projektu edukacyjnego  „Nasz Patron Onufry Kopczyński”

6. 331 uczniów

7. 322 uczniów

8. Brak okienek

9. Brak okienek – 2 uczniów, jedno okienko – 5 uczniów, dwa okienka – 2
uczniów


10. Trzy okienka

11. Rodzice nie złożyli oświadczeń.

12. Nie dotyczy.

13. Szkoła nie informuje o możliwości wyrażenia życzenia udziału w
lekcjach etyki.


14. Tak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerniejewie
Henryk Czarnecki