SP Nr 1 w Połczynie-Zdroju organizuje bal „na którym bawią się wyłącznie aniołki i święci, z uśmiechem, bo każdy święty chodzi uśmiechnięty” – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Lublin, 20 października 2023 r.

 Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Adama Mickiewicza
ul. Grunwaldzka 34
78-320 Połczyn- Zdrój
e-mail: szkola@pspnr1.edu.pl

Szanowni Państwo,

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej kampanii społecznej na rzecz przestrzegania prawa oświatowego, a także uwzględnienia i poszanowania praw mniejszości wyznaniowych oraz osób bezwyznaniowych, rodziców i ich dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii rzymskokatolickiej oraz w imię przestrzegania fundamentalnej zasady państwa demokratycznego tj. ochrony praw mniejszości i równości obywateli wobec prawa, zwracam się z prośbą o wprowadzenie standardu wydarzeń szkolnych nieposiadających charakteru wykluczającego uczniów ze względu na światopogląd oraz udzielenie wyjaśnień w sprawie organizowanego w szkole Balu Wszystkich Świętych.

Zgodnie z informacją opublikowaną w portalu internetowym szkoły na Fb w dniu 29 października o godz. 15.00 odbędzie się Bal na którym bawią się wyłącznie aniołki i święci, z uśmiechem, bo każdy święty chodzi uśmiechnięty (link: https://www.facebook.com/sp1PolczynZdroj/posts/pfbid02haAXcjVWwpgtoqDpyuPUw6xxLk7ex8Skz6y3XVuZiiSquCAumrJEVtNc67iiNQSEl). W programie balu zaplanowano również konkursy z nagrodami.

Zwracamy Państwa uwagę, że wydarzenia szkolne (bale, konkursy), o których informacje umieszczane są w publicznym portalu szkoły, powinny być przeznaczone dla wszystkich uczniów, a nie wyłącznie dla uczniów należących do wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego, w których to obowiązuje kult świętych.  Praktyka organizowania życia szkoły w powyższy sposób wydaje się być próbą łamania sumienia uczniów wyznania/światopoglądu innego niż dwa powyższe i brakiem poszanowania wolności wyznawania lub niewyznawania religii. Uczniowie, którzy z powodu wyznania nie wezmą udziału w balu, są przez szkołę wykluczeni i dyskryminowani.

Powyżej opisana praktyka szkoły narusza określone w Konstytucji, a także aktach prawa międzynarodowego i krajowego zasady niedyskryminacji, a także rozdziału kościoła od państwa, jak również powinność bezstronności religijnej i światopoglądowej organów władzy publicznej.

Szkoła publiczna to miejsce, w którym wszyscy uczniowie powinni być traktowani jednakowo i dlatego powinna być miejscem neutralnym światopoglądowo. W art. 53 ust. 3 Konstytucji wskazano, iż rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 Konstytucji, Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej (a do takich należy zaliczyć również dyrekcję szkoły publicznej) zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Obowiązujące akty normatywne wykluczają możliwość włączenia wydarzenia o charakterze religijnym do oficjalnego planu pracy szkoły publicznej, jak również promowanie wartości religijnych przez szkołę w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Liczę na zrozumienie i Państwa wrażliwość jako reprezentantów władzy publicznej, proszę również o udzielenie odpowiedzi z zachowaniem formy pisemnej.

Jednocześnie na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Kto jest organizatorem Balu Wszystkich Świętych, parafia czy szkoła?
  2. Kto jest fundatorem nagród w konkursach, które będą częścią balu?
  3. Kto jest fundatorem poczęstunku i jaki zaplanowano budżet?
  4. Kto opłacił wynagrodzenie DJ-a Przemo i jaki jest koszt?
  5. Czy rodzicom uczniów nie należących do wyznania katolickiego lub prawosławnego proponuje się rekompensatę za brak możliwości udziału w konkursie religijnym?
  6. Jak wygląda proces podejmowania decyzji o organizacji tego rodzaju wydarzeń parareligijnych w szkole?

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 6 grudnia 2023 r. wpłynęła odpowiedź szkoły.