Pismo interwencyjne do Dyrekcji SP nr 4 w Świnoujściu, w związku z wpisem jaki osoba zarządzająca profilem świetlicy szkolnej umieściła na Fb

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Lublin, 19 grudnia 2023 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 4
im. Kpt. Ż. W. Mamerta Stankiewicza
ul. Szkolna 1
72-600 Świnoujście
e-mail: dyrekcja@zsp4.swinoujscie.pl

            Szanowni Państwo,

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej kampanii społecznej na rzecz przestrzegania prawa oświatowego, a także uwzględnienia i poszanowania praw mniejszości wyznaniowych oraz osób bezwyznaniowych, rodziców i ich dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii rzymskokatolickiej oraz w imię przestrzegania fundamentalnej zasady państwa demokratycznego tj. ochrony praw mniejszości i równości obywateli wobec prawa, zwracam się z prośbą o odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania profilu FB Świetlica w SP nr 4 w Świnoujściu (https://www.facebook.com/profile.php?id=100054205943673) oraz o interwencję w sprawie.

Osoba (lub osoby), która administruje profilem Świetlica w SP nr 4 w Świnoujściu opublikowała pod wpisem fundacji dotyczącym naszej interwencji w obronie praw uczniów, rodziców i nauczycieli komentarz o następującej treści (załączamy również zrzut z ekranu, który jest w naszej dyspozycji): „Cyrk. Patron jest zakonnikiem, ale komuś cos się stanie jak przekroczy na godzinę mury kościoła. Ciekawe, czego właściwie się boją takie osoby. Za dużo się dowiedzą? Może dziecko się zainteresuje i co by było? 🤣 Zamiast poszerzać horyzonty, sami się ograniczają🙉. Nie siebie, swoje dzieci. Tolerancja polega na tym, że jesteśmy otwarci na różne wyznania a nie je tłamsimy.”

Chcielibyśmy dowiedzieć się czy Dyrekcja zgadza się z przekonaniem, że interwencja w kwestii zmuszania do udziału w ceremoniale religijnym to „cyrk”? Czy w opinii Dyrekcji brak zgody na zmuszanie do udziału w mszy katolickiej jest tożsamy z odbieraniem praw lub tłamszeniem osób o wyznaniu katolickim? Czy dyrekcja uważa, że jeśli patronem szkoły jest katolik, zobowiązuje to lub upoważnia szkołę do organizowania święta szkoły w postaci uroczystości religijnej? Statut Państwa szkoły odwołuje się do tolerancji. W jaki sposób definiujecie Państwo tolerancję?

Ponadto na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Kto administruje profilem Świetlica w SP nr 4 w Świnoujściu?
 2. Czy szkoła posiada regulamin profilu FB (szkolnego oraz świetlicy)?
 3. Jeśli szkoła posiada ww. regulamin, jaka jest treść regulaminu oraz gdzie jest udostępniony?
 4. Czy szkoła zbiera oświadczenia rodziców w sprawie życzenia udziału w lekcjach religii lub/i etyki przed dopuszczeniem dzieci do udziału w tych zajęciach?
 5. W jaki sposób wyrażane jest życzenie rodziców w sprawie uczęszczania na lekcje religii lub/i etyki? Jeśli jest to druk prosimy o udostępnienie treści druku.
 6. Czy i w jaki sposób rodzice oraz uczniowie są informowani o prawie do zapisania się na lekcje etyki (w tym o możliwości udziału w lekcjach religii i etyki jednocześnie)?
 7. Czy w szkole organizowane są lekcje etyki dla chętnych uczniów?
 8. Ile oświadczeń wskazujących na życzenie rodziców co do udziału ich dzieci w lekcjach etyki szkoła otrzymała w roku szkolnym 2022/2023 oraz w 2023/2024?
 9. Jeżeli szkoła otrzymała od rodziców uczniów oświadczenia wskazujące na ich życzenie udziału w lekcjach etyki w ostatnich dwóch latach, czy udział w lekcjach został uczniom zapewniony?
 10.  Jeżeli chętni uczniowie nie uczęszczali na lekcje etyki, pomimo uprzedniego wyrażenia życzenia, proszę o wskazanie powodu i informacji przekazanej zainteresowanym rodzicom/uczniom w tej sprawie?
 11. Czy szkoła przekazała otrzymane oświadczenia nt. chęci udziału w lekcjach etyki rodziców do organu zarządzającego szkołą?
 12. Czy wiadomości od katechetów umieszczane w dzienniku elektronicznym są kierowane wyłącznie do rodziców uczniów zapisanych na lekcje religii katolickiej, czy szkoła utworzyła w dzienniku „wirtualne oddziały” dla tych uczniów?
 13. Ilu uczniów uczy się w szkole w roku szkolnym 2023/2024?
 14. Ilu uczniów w szkole nie uczestniczy w zajęciach religii w roku szkolnym 2023/2024 (prosimy o wskazanie wyniku w ujęciu liczbowym i procentowym)?
 15. Ilu uczniów nieuczęszczających na zajęcia religii ma w swoim planie zajęć „okienka”?
 16. Ilu uczniów uczęszczających na zajęcia religii ma w swoim planie „okienka”?

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

            Oczekujemy również wyjaśnień oraz przeprosin opublikowanych na szkolnym profilu FB oraz na profilu FB Świetlica w SP nr 4 w Świnoujściu. Informujemy, że w przypadku odmowy rozważymy wystąpienie na drogę sądową.

Pozwalamy sobie przy tej okazji przypomnieć iż szkoła publiczna to miejsce, w którym wszyscy uczniowie powinni być traktowani jednakowo i dlatego powinna być miejscem neutralnym światopoglądowo. W art. 53 ust. 3 Konstytucji wskazano, iż rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 Konstytucji, Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej (a do takich należy zaliczyć również dyrekcję szkoły publicznej) zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Obowiązujące akty normatywne wykluczają możliwość włączenia wydarzenia o charakterze religijnym do oficjalnego planu pracy szkoły publicznej, jak również promowanie wartości religijnych przez szkołę w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności gwarantuje wolność sumienia i wyznania, a także prawo rodziców do wychowania dzieci według swoich przekonań. Prawo do wychowywania dziecka w określonej religii nie może nigdy wykluczać prawa rodzica do wychowywania dziecka w innej lub w żadnej. Warunkiem spełnienia tego prawa jest zachowanie neutralności światopoglądowej placówek publicznych i uwzględnienie racji mniejszości, szczególnie w sytuacji zgłoszenia przez nie jawnego sprzeciwu wobec dyskryminacji. Zasada poszanowania praw mniejszości jest fundamentem państw demokratycznych. W szkole powinna obowiązywać zasada równego traktowania uczniów i niedyskryminowania uczniów ze względu na wyznanie. W opisanej sytuacji szkoła narusza tę zasadę, a przy tym powoduje naruszenie dobra osobistego, jakim jest godność dziecka. Ponadto, warto zauważyć, że rolą szkoły jest zapobieganie dyskryminacji oraz wykluczaniu dzieci m.in. nieuczęszczających na lekcje religii.

Liczę na zrozumienie i Państwa wrażliwość jako reprezentantów władzy publicznej, proszę również o udzielenie odpowiedzi z zachowaniem formy pisemnej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 29 grudnia 2023 r. wpłynęła odpowiedź szkoły o następującej treści:

                         Odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

    Na wstępie chciałabym przeprosić za niefortunny wpis jednej z pracownic naszej szkoły, która pomyliła konto szkoły ze swoim prywatnym. Wyrażona przez nią opinia nie jest stanowiskiem szkoły w tym aspekcie. Po rozmowie z nauczycielem poleciłam mu usunięcie wpisu z oficjalnego konta szkoły.

               W SP4 wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice traktowani są jednakowo  bez względu na swoje wyznani , czy światopogląd. Tolerancja szeroko pojęta wpisana  jest w charakter naszej szkoły, gdyż jesteśmy szkołą integracyjną. Jako Dyrektor szkoły nigdy nie zmuszałam i nie zmuszam nikogo do udziału w ceremoniale religijnym (np. w rekolekcjach). Jest to dobrowolna decyzja rodziców oraz nauczycieli. Ponadto uważam, że nawet jeżeli  patronem szkoły jest katolik,  nie upoważnia to szkoły do organizacji święta szkoły w postaci uroczystości religijnej.

Odpowiedzi na pytania:

 1. Profilem świetlica SP4 administruje nauczyciel szkoły.
 2. Szkoła nie posiada własnego regulaminu na FB (zakładając konto na FB akceptujemy ich regulamin).
 3. Nie posiada.
 4. Lekcje religii organizowane są na życzenie  rodziców lub prawnych opiekunów. Jeżeli w trakcie roku szkolnego rodzic lub prawny opiekun zmieni zdanie na temat uczestnictwa informuje n-la religii o swojej decyzji.
 5. Na początku roku szkolnego, w trakcie spotkania  rodziców z wychowawcą wyrażają oni swoje życzenie  uczestnictwa  dziecka w lekcjach religii (zazwyczaj jest to lista). Szkoła nie posiada określonego druku.
 6. Rodzice i uczniowie są również informowani o prawie zapisania się na lekcje etyki. Proces przebiega tak samo jak w przypadku religii. Informacja zapisana jest również w statucie szkoły.
 7. W szkole z powodu braku  życzenia rodziców nie były organizowane lekcje etyki.
 8. Brak.
 9. Nie
 10. Katecheci przekazują informacje dla rodziców podczas lekcji. Szkoła nie utworzyła ,,wirtualnych oddziałów’’ dla tych uczniów.
 11. 520
 12. 186 (35%)
 13. 170- uczestniczą w zajęciach bibliotecznych lub świetlicowych. Okienka wynikają z powodu braków kadrowych i lokalowych.
 14. 0 .

Informuję, że przeprosiny  na koncie FB ogólnego szkoły,  za zaistniałą sytuację pojawią się w momencie powrotu ze zwolnienia lekarskiego administratora.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Adamczyk
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 W Świnoujściu