Biskupie oddaj szkołę – nowa kampania billboardowa fundacji, którą możesz wesprzeć, zwiększając jej zasięg

Aktualności Działania Kampanie Billboardowe

Jedna godzina religii w tygodniu
Rekolekcje ze szkół wyprowadzić

10 kampania billboardowa Fundacji Wolność od Religii

W kwietniu 2024 r. Fundacja Wolność od Religii rozpoczyna swoją dziesiątą już kampanię billboardową. Będzie to jednocześnie druga odsłona kampanii „Szkoła to nie kościół”. Jesteśmy przekonani o absolutnej wyjątkowości czasu, w którym kampania się odbędzie. Po raz pierwszy pojawiają się zapowiedzi zmian we wprowadzającym religię do szkół rozporządzeniu ministra edukacji z 1992 r. Nie przegapmy tej szansy, nie chcemy przecież czekać na zmiany kolejnych 30 lat! Decydenci, którzy dojrzeli do zmiany potrzebują usłyszeć nasz głos poparcia. Politycy, którzy nie szanują wolności sumienia muszą usłyszeć nasze głośne: „Ani kroku dalej, zaszliście za daleko i musicie naprawić wyrządzone szkody!”

Dlatego prosimy o Wasze wsparcie. Plakaty z naszymi grafikami pojawią się w blisko 100 lokalizacjach w Polsce, ale może być ich o wiele więcej. Darczyńcom wpłacającym minimum 100 zł chcemy podziękować wysyłając brelok z hasłem naszej pierwszej kampanii billboardowej z 2012 r. „Nie zabijam. Nie kradnę. Nie wierzę.” Wyższe darowizny nagrodzimy wydaną przez fundację książką Gab Heller „Czy można przekonać olbrzymów?”. Prosimy o przesłanie na e-mail  fundacja.wor@gmail.com adresu do wysyłki podarunku.

Fundacja Wolność od Religii postuluje wyprowadzenie rekolekcji ze szkół. Przepis rozporządzenia dotyczącego nauki religii, który przyznaje uczniom uczęszczającym na lekcje religii zwolnienie na udział w trzydniowych rekolekcjach wielkopostnych znacznie wykracza poza zobowiązania zawarte w konkordacie i prawie oświatowym. Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r. zwracał uwagę, że określenie „rekolekcje wielkopostne” zawarte w rozporządzeniu dotyczącym nauki religii ma charakter kanoniczny, a nie publicznoprawny. W praktyce zapis o możliwości zwalniania uczniów odwołuje lekcje w całej szkole i jest narzędziem wywierania presji. Osoby zainteresowane mogą przecież dwa razy w roku stawić się w kościele po lekcjach, nie ma potrzeby dezorganizowania pracy szkoły, a osoby bezwyznaniowe i reprezentanci mniejszości wyznaniowych zyskają bardziej komfortowe i bezpieczne środowisko szkolne. W grudniu 2023 r. apelowaliśmy w tej sprawie do Ministry Edukacji Barbary Nowackiej, która, jak wynika z informacji prasowych, jest obecnie na etapie prac związanych z wprowadzeniem zmian w  rozporządzeniu.

W 2017 r. przeprowadziliśmy kampanię pod nazwą „Szkoła to nie kościół”. Domagaliśmy się wówczas, by szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich dzieci niezależnie od wyznania. Zwracaliśmy uwagę, że są w publicznych szkołach w Polsce klasy, w których wisi krzyż, ale nie ma państwowego godła. Są korytarze, które bardziej przypominają wystrój kaplicy, niż wnętrze publicznej instytucji edukacyjnej. To przemoc symboliczna, która dotyka uczniów z grupy bezwyznaniowej i mniejszości wyznaniowych przez cały wieloletni okres edukacji. Mimo wielu protestów przebieg szkolnej katechizacji oraz uroczystości i rekolekcji coraz częściej łączy się z wywieraniem presji i przymusem. Pytaliśmy wówczas jak to możliwe, że dyrektor państwowej szkoły zgadza się na zorganizowanie rekolekcji w szkole zamiast w kościele i na czas rekolekcji oddaje      władzę w szkole proboszczowi? Czy zgadzamy się na organizowanie spowiedzi w klasach lekcyjnych i gabinecie psychologa? Jak czują się dzieci z rodzin bezwyznaniowych czy reprezentanci grup mniejszościowych, gdy szkoła dwa razy w roku zamienia się na kilka dni w kościół, a w ciągu roku nie ma żadnych porównywalnych uroczystości, które reprezentowałyby inne grupy światopoglądowe? Szkoła powinna być całkowicie neutralna religijnie. Lekcje religii w placówkach oświatowych miały stanowić wyjątek od tej zasady, nie powinien on jednak być interpretowany rozszerzająco. Nie należy szkoły mylić ze świątynią jakiegokolwiek wyznania. Modlitwa powinna towarzyszyć jedynie lekcjom religii.

Rekolekcje oraz udział uczniów w uroczystościach religijnych powinny pozostawać poza systemem edukacji. Brakuje jednoznacznego wskazania, że praktyki religijne nie stanowią części składowej szkolnego (przedszkolnego) procesu nauczania i wychowania. Nie można mieszać obligatoryjnej edukacji szkolnej (przedszkolnej) z praktykami religijnymi, udział w których – zgodnie z art. 53 ust. 6 Konstytucji – powinien mieć charakter dobrowolny. Nauczyciele obarczani są opieką nad uczniami podczas rekolekcji, co narusza ich wolność sumienia. Rekolekcje stają się wydarzeniem szkolnym, wykluczającym uczniów należących do grupy bezwyznaniowej oraz mniejszości. Dotyczy to również wizyt hierarchów kościelnych w szkole (tzw. wizyty biskupa), apeli z okazji Dni Papieskich, święcenia plecaków w sali gimnastycznej podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, Balu Wszystkich Świętych etc.

Jeśli od 2017 r. coś się w polskich szkołach zmieniło w kwestii wolności sumienia to tylko na gorsze. Jesteśmy bezpośrednio po ośmiu latach politycznego mroku, kiedy to Rzecznik Praw Dziecka i część kuratorów oświaty zamiast praw dzieci i rodziców reprezentowali interesy i ideologię Kościoła katolickiego. Mamy dość i nie chcemy dłużej czekać na zmiany! Nie wyobrażamy sobie, by politycy zrezygnowali z podstawowych obietnic, jak przywrócenie oddzielnego świadectwa z religii, nie wliczanie tego przedmiotu do średniej czy brak spowodowanych katechizacją „okienek” w planie lekcji.

Wychodzimy ponownie na ulice polskich miast z naszym apelem o zagwarantowanie świeckiego ceremoniału szkolnego – święta, a szczególnie rozpoczęcie i zakończenie roku powinny mieć charakter i treści neutralne światopoglądowo. Pod żadnym pozorem nie mogą zawierać elementów rytu religijnego, ani nie mogą być organizowane w siedzibach związków wyznaniowych.

Apelujemy do rodziców i do wszystkich ludzi dobrej woli o postawienie tamy przemocy symbolicznej, naruszaniu podstawowych praw rodziców i uczniów oraz narażaniu poczucia godności i bezpieczeństwa uczniów. Drodzy wierzący rodzice, nie chcemy odbierać Wam żadnych praw, uszanujcie nasze i stańcie w ich obronie!