„Wspomaganie uczniów w budowaniu własnej, lecz właściwej, hierarchii wartości opartej na obiektywnej hierarchii, w której najwyżej znajduje się Byt Absolutny” – bezprawne zapisy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w SP nr 3 w Radomiu – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Lublin, 6 listopada 2023 r.

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza
Ul. Jana III Sobieskiego 12
26-617 Radom
e-mail:
sekretariat@psp3.radom.pl

Do wiadomości:
Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza

Ul. Jana III Sobieskiego 12
26-617 Radom
e-mail:
sekretariat@psp3.radom.pl

WNIOSEK

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach kampanii społecznej pn. Równość w Szkole, prowadzonej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego, działając imieniem rodziców i uczniów bezwyznaniowych, składam wniosek o usunięcie z obecnie obowiązującego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zapisów odnoszących się do Bytu Absolutnego (Rozdział III – Założenia ogólne – Cele i zadania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego – pkt. 1 tj. Wspomagamy ucznia w jego rozwoju, aby osiągnął pełną dojrzałość w sferze (…) duchowej – ukierunkowanej na wspomaganie uczniów w budowaniu własnej, lecz właściwej, hierarchii wartości-opartej na obiektywnej hierarchii, w której najwyżej znajduje się Byt Absolutny, a następnie wartości religijne, uniwersalne, moralne, instrumentalne, przez które wychowanek będzie zdążał ku pełni człowieczeństwa.(…) oraz ponowne podjęcie Uchwały Rady Rodziców dotyczącej programu wychowawczo-profilaktycznegozgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 1ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

UZASADNIENIE

Kwestionowane postanowienia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego stoją w sprzeczności z zasadą swobody wyznawania światopoglądu, zapisaną w art. 14 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (ratyfikowanej ustawą z dnia 27 września 1990 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.), z art. 53 ust. 3 Konstytucji RP oraz z preambułą Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 900): Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

Opieranie działań szkoły na etyce filozofii czy zasadach wybranej religii narusza art. 9 ust. 2 pkt 1 Ustawy o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r.: Gwarancjami wolności sumienia i wyznania w stosunkach państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są: oddzielenie kościołów i innych związków wyznaniowych od państwa, a także narusza zasadę świeckości państwa, wyrażoną w art. 10 tejże ustawy: Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Uczniom narzuca się zasady niezgodne z przyjętymi przez ich rodziców, co narusza m.in. konstytucyjny zapis o prawie rodziców do wychowania swych dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami (art. 53 ust. 3 Konstytucji RP).

Stwierdzenie, iż rolą szkoły jest „wspomaganie uczniów w budowaniu własnej, lecz właściwej, hierarchii wartości”, przy jednoczesnym wskazaniu tejże (tj. : „opartej na obiektywnej hierarchii, w której najwyżej znajduje się Byt Absolutny, a następnie wartości religijne, uniwersalne, moralne, instrumentalne, przez które wychowanek będzie zdążał ku pełni człowieczeństwa”) zaprzecza realnej swobodzie podejmowania wyborów duchowych i światopoglądowych przez uczniów i ich rodziców. Wskazywanie Bytu Absolutnego, w którego istnienie nie wierzy co najmniej ok. 30% Polaków to wykluczenie osób niewierzących ze społeczności szkolnej i uczniowskiej. Rodzice i uczniowie bezwyznaniowi, w obliczu stwierdzenia, że hierarchia obowiązująca w szkole przedkłada wartości religijne nad uniwersalne mogą czuć się narażeni na indoktrynację i naruszanie ich praw.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły publicznej nie może zawierać unormowań sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem. Prawem takim są również regulacje konwencyjne i konstytucyjne dotyczące prawnie dopuszczalnego uzewnętrznienia religii w publicznej szkole.

Liczę na zrozumienie i Państwa wrażliwość, proszę o informację o zajętym przez Radę Rodziców stanowisku z zachowaniem formy pisemnej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu    

W związku z brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi w dniu 20 grudnia 2023 r. fundacja skierowała pismo do Kuratorium Oświaty w Warszawie.


W dniu 17 stycznia 2024 r. wpłynęła odpowiedź z kuratorium w Radomiu podpisana przez Pana Czesława Ziemniaka, p.o. Zastępcy Dyrektora Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Kuratorium informuje fundację, że nie może ingerować w kompetencje organów szkoły (tzn. Rada Rodziców może wpisać do programu wychowawczo-profilaktycznego co uważa za stosowne i nie ma organu, do którego ktokolwiek może się odwołać?).
Obecnie p.o. Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest Pani Wioletta Krzyżanowska. Mamy nadzieję, że kryteria konkursowe to przewidują, a sam konkurs wyłoni osobę, która szanuje polskie prawo, prawa człowieka oraz wolność sumienia uczniów, rodziców i nauczycieli.

W dniu 5-go lutego 2024 r. fundacja ponownie przesłała wniosek o interwencję kuratorium.W dniu 26 lutego 2024 r. wpłynęła odpowiedź z Kuratorium.

Aktywistka Alina Czyżewska w związku ze sprawą przesłała do rady rodziców oraz do kuratorium dodatkowe pytania w ramach udostępnienia informacji publicznej. Ponadto umieściła na swoim profilu post o poniższej treści.

I wiecie co? Pomogło!

Dziś wpłynęła pismo od Pana Czesława Ziemniaka, że sprawa zostanie jednak rozpatrzona ponownie.

Post Aliny Czyżewskiej:

Byt Absolutny rządzi w podstawówce w Radomiu. To już oficjalne XD.

Ta szkoła uznała, że wspomaga uczniów w budowaniu własnej, lecz de facto jedynej WŁAŚCIWEJ hierarchii wartości, bo opartej na OBIEKTYWNEJ hierarchii, w której najwyżej znajduje się Byt Absolutny

😃

Nie żartuję. Taki zapis widnieje w Programie profilaktyczno-wychowawczym Szkoły. Ale jeszcze bardziej nieśmiesznie jest dalej: Fundacja Fundacja Wolność od Religii zainterweniowała w Kuratorium Oświaty. A Kuratorium stwierdziło, że „nie może ingerować”.
Seriously? To… od czego jest kuratorium? XD
Idąc logicznie o krok dalej, to według KO, Rada Rodziców mogłaby sobie wpisać do programu wychowawczo-profilaktycznego, że będzie bić dzieci albo wielbić Belzebuba, i KO się nie będzie wtrącać.

😃

Czy Państwo jesteście poważni? —#ŻadnaZmiana

Przypomnijmy więc Mazowieckiej Kuratorce Oświaty:

✅

Art. 55 Prawa oświatowego WYRAŹNIE mówi, że nadzorowi pedagogicznemu podlega przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia.

✅

Art. 56 ust. 1. Prawa oświatowego: „Jeżeli szkoła lub placówka albo organ prowadzący prowadzi działalność z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy lub ustawy o systemie oświaty albo rozporządzeń wydanych na ich podstawie, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić, w drodze decyzji, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 7”.

✅

Rada Rodziców nie jest grupką wzajemnej adoracji ani adoracji Bytu Absolutnego, ale jest ustawowym organem szkoły – obok innych ustawowych organów szkoły: dyrektora, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. Wszystkie te organy wewnętrzne placówki działają (w ramach swoich kompetencji i uprawnień) w ramach Szkoły jako instytucji, którą zarządza Dyrektor.

✅

Nadzór Kuratora nad działalnością SZKOŁY dotyczy zatem w oczywisty sposób także działalności jej organów: tak dyrektora i rady pedagogicznej, jak i ustawowych organów społecznych, do których należy Rada Rodziców, która ma władcze kompetencje w kwestii zadań realizowanych przez Szkołę w postaci uchwalania programu wychowawczo-profilaktycznego.

✅

Program profilaktyczno-wychowawczy dokumentem obowiązującym w placówce i realizowanym przez nauczycieli. A rozporządzenie ws podstawy programowej, wyraźnie wskazuje miejsce i zadanie tego dokumentu w działalności szkoły:„Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:1) szkolny zestaw programów nauczania;2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły”.

ERGO: Szanowne Kuratorium, uprzejmie proszę zacząć rzetelnie wykonywać swoje zadania.

CZEGO NIE ZROZUMIAŁO Kuratorium Oświaty? Tego, że postanowienia programu wychowawczo-profilaktycznego stoją w sprzeczności co najmniej z:

✖

prawem do swobody myśli, sumienia i wyznania, gwarantowanym w art. 14 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka,

✖

z art. 53 ust. 3 Konstytucji RP,

✖

z preambułą Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe: Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie -respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje

👉

uniwersalne zasady etyki [w których nie istnieje Byt Absolutny].

✖

z art. 5 Ustawy Prawo oświatowe – a to w taki sposób, że Program nakłada na działania nauczyciela perspektywę religijną, która może naruszać godność dziecka poprzez wkraczanie Szkoły w zakres jego prawa do swobody myśli, sumienia i wyznania.

✖

Z art. 44 Ustawy Prawo oświatowe – a to w taki sposób, że oparcie programu na wartościach religijnych nie zapewnia każdemu dziecku warunków niezbędnych do rozwoju, a warunki dyskryminujące trudno nazwać optymalnymi warunkami realizacji działalności szkoły.

✖

Opieranie działań szkoły na zasadach religijnych narusza również ustawę o gwarancjach wolności sumienia: Gwarancjami wolności sumienia i wyznania w stosunkach państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są: oddzielenie kościołów i innych związków wyznaniowych od państwa,

✖

a także narusza zasadę świeckości państwa, wyrażoną w art. 10 tejże ustawy: Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.Rodzice i uczniowie bezwyznaniowi, w obliczu stwierdzenia, że hierarchia obowiązująca w szkole przedkłada wartości religijne nad uniwersalne, są narażeni na indoktrynację i naruszanie ich praw.Zapis w programie zaprzecza realnej swobodzie podejmowania wyborów duchowych i światopoglądowych przez uczniów i ich rodziców.Wskazywanie Bytu Absolutnego (w którego istnienie nie wierzy co najmniej ok. 30% Polaków) to przemocowy sposób na wykluczenie osób niewierzących ze społeczności szkolnej i uczniowskiej.Szanowne KO, czego jeszcze nie rozumiesz?—-Zadaniem Kuratorium jest nadzór nad przestrzeganiem w Szkole PRAW DZIECKA (art. 55.2.5) – co implikuje:

✅

podejmowanie przez KO działań z zakresu nadzoru pedagogicznego w sytuacji dyskryminacji uczniów niewierzących i należących do mniejszości wyznaniowych,

✅

kontrolę przez KO działań dyrektora szkoły, który jest odpowiedzialny za przygotowanie Programu, i w porozumieniu z którym (jako przewodniczącym Rady pedagogicznej) ów program wychowawczo-profilaktyczny jest przyjmowany przez Radę rodziców, a który to dyrektor PSP nr 3 w Radomiu nie przestrzega unormowań konwencyjnych i konstytucyjnych.———Obecnie p.o. Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest Wioletta Krzyżanowska

Miejmy nadzieję, że konkurs wyłoni osobę, która szanuje polskie prawo, prawa człowieka oraz wolność sumienia uczniów, rodziców i nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Barbara NowackaIzabela Ziętka , Katarzyna Lubnauer, co poszło nie tak?

Pani Wioletta Krzyżanowska, p.o. Kuratora Oświaty w Warszawie odniosła się do postu jak poniżej.

Wnioski UDIP do Rady Rodziców (dwa pierwsze)i Kuratorium (ostatni).


W dniu 15 marca 2024 r. wpłynęła odpowiedź z radomskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie. Pan Czesław Ziemniak, p.o. Zastępcy Dyrektora informuje fundację m.in. o tym, że w dniu 28.02.204 r. zostało zorganizowane spotkanie dyrekcji szkoły z radą rodziców, podczas którego poruszano kwestię sformułowania Byt Absolutny.

Z pisma kuratorium wynika, że rada rodziców nie zamierza zmieniać zapisu programu ale jest otwarta na dyskusję w tej sprawie.

Ponadto w dniu 6 marca 2024 r. wystosowano pismo do dyrektora szkoły podtrzymujące stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 27 lutego 2024 r., sugerujące, iż użyte w programie pojęcia Byt Absolutny jest NIECZYTELNE, WIELOZNACZNE I NIE ZAPEWNIA KAŻDEMU ODBIORCY PROGRAMU ROZUMIENIA JEGO ZAŁOŻEŃ. Kuratorium stwierdza, iż zapis stoi w sprzeczności z prawem oświatowym, pomimo tego, wyłącznie „rekomenduje rozważenie możliwości zmiany”.