Obraz religijny w korytarzu Sądu Rejonowego w Biłgoraju – pytamy kto go zawiesił i czyją jest własnością

Aktualności Działania Eventy Miejsce pracy Przestrzeń publiczna

W dniu 6 marca 2024 r. zwróciliśmy się z pismem do Sądu Rejonowego w Biłgoraju, w związku z zawieszonym w korytarzu obrazem religijnym.

Zgodnie z art. 25, ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski: Władze publiczne w Rzeczpospolitej Polskiej gwarantują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

W oparciu o zasadę równego traktowania wszystkich obywateli apelujemy o pozytywne rozważenie wniosku. Symbole znajdujące się w pomieszczeniach Sądu mogą godzić w wolność sumienia osób wyznania innego niż rzymsko-katolickie lub osób bezwyznaniowych oraz wpływać na poczucie bezpieczeństwa osób oczekujących neutralności i bezstronności instytucji publicznych.

Jednocześnie na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o odpowiedzi na poniższe pytania. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany powyżej adres e-mail,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

  1. Czyją własność stanowi obraz znajdujący się na zdjęciu w załączeniu? Czy stanowi własność Sądu czy też osoby prywatnej? Czy wskazany w załączeniu obraz religijny znajduje się na wyposażeniu Sądu?
  2. Kto wyraził zgodę na wywieszenie wskazanego w załączeniu obrazu na terenie Sądu? Proszę o przekazanie dokumentu wyrażającego zgodę na wywieszenie ww. obrazu na korytarzu sądowym.

W dniu 26 marca 2024 r. wpłynęła odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego na zadane przez fundację pytania. Prezes wyjaśnia, że „obraz stanowi własność osoby prywatnej i nie znajduje się na wyposażeniu Sądu. Prezes Sądu Rejonowego w Biłgoraju polecił, w formie ustnej, aby obraz zawiesić, w związku z czym nie istnieje dokument wyrażający zgodę na wywieszenie obrazu na korytarzu sądowym. Zawieszenie obrazu nastąpiło 26.09.2021 r. w ramach obchodów uroczystości rocznicowych 20-lecia Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biłgoraju. W uroczystościach tych brali udział nie tylko przedstawiciele Kościoła Katolickiego, ale też władz powiatowych, gminnych, miejskich, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, policjantów, strażaków, sądownictwa, NSZZ Solidarność, rzemieślników z Cechu Rzemiosł Różnych, ogrodników i działkowców, służby zdrowia, pracowników oświaty, przedstawicieli młodzieży. Zawieszenie obrazu religijnego w budynku Sądu uznać należy zatem za akt symboliczny, nie tylko oddający hołd Bogu, lecz podkreślający łączność ze wspólnotą lokalną oraz element obchodów o charakterze również świeckim”.