Obrazoburczy tydzień na wokandach sądów – 27 i 28 marca 2024 r. sprawy sądowe dot. obrazy uczuć religijnych, w które zaangażowana jest fundacja

196kk Aktualności Działania

W dniu 27 marca 2024 r. o godzinie 12.15 Sąd Okręgowy w Częstochowie rozpatrywał będzie zażalenie Prokuratora Rejonowego na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 24 stycznia 2024 r. o umorzeniu postępowania karnego, prowadzonego w sprawie o przestępstwo publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej (art. 196 kodeksu karnego).  

Przypomnijmy, iż Sąd Rejonowy Częstochowie uznał, iż publiczne prezentowanie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej z aureolą w kolorach tęczy (uniwersalnego symbolu osób LGBT+) podczas III Marszu Równości w Częstochowie nie wypełnia znamion przestępstwa (co jest równoznaczne z koniecznością umorzenia postępowania). Do obrazy uczuć religijnych nie doszło, znieważenie przedmiotu czci religijnej nie miało miejsca. Sąd postępowanie karne, prowadzone przeciwko dwóm uczestniczkom Marszu Równości w konsekwencji umorzył w dniu 24 stycznia 2024 r. Postanowienie to było jednak nieprawomocne. Prokurator Rejonowy złożył zażalenie, domagając się uchylenia zapadłego postanowienia i skierowania sprawy do rozpoznania na rozprawie. 

Fundacja Wolność od Religii wspiera niesłusznie oskarżone, konsekwentnie wskazując, iż ochronie wynikającej m.in. z art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej i art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności podlegają nie tylko wypowiedzi akceptowane przez społeczeństwo lub neutralne, lecz także prowokacyjne, krytyczne, obrażające lub zmierzające do wywołania szoku opinii publicznej. Ochronie prawnej nie podlegają przypadki mowy nienawiści, podżegania do przemocy lub nietolerancji w stosunku do poszczególnych grup społecznych lub pojedynczych osób. Zachowanie Oskarżonych – prezentowanie ww. wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej – było przykładem niewerbalnej debaty publicznej, akcentującej wartość pluralizmu i tolerancji. Tęcza, symbol osób LGBT+, nie niesie za sobą żadnych wulgarnych i nieakceptowalnych prawnokarnie treści. Innymi słowy, zachowanie Oskarżonych pozbawione było substratu nienawiści lub podżegania do przemocy i nietolerancji.

Przedstawiciel Fundacji Wolność od Religii weźmie udział w planowanym posiedzeniu Sądu Okręgowego w Częstochowie, poprze wnioski zawarte w złożonej w przedmiotowej sprawie opinii amicus curiae (opinii „przyjaciela Sądu”) i przedstawi argumenty przemawiające za słusznością utrzymania w mocy zaskarżanego postanowienia. 

Dzień później, Sąd Najwyższy rozpatrywać będzie kasacje wniesione przez pełnomocników ubocznych oskarżycieli posiłkowych i prokuratury od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 12 stycznia 2022 r.

Sprawa dotyczy medialnego zdarzenia z 2019 r. – rozlepiania w Płocku nalepek z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą przez trzy aktywistki. Sąd Rejonowy w Płocku uniewinnił je w dniu 2 marca 2021 r., Sąd Okręgowy wyrok ten utrzymał w mocy. Z takim stanem rzeczy nie zgodzili się jednakże „pokrzywdzeni”, w tym antyaborcyjna aktywistka Kaja Godek. Będzie to druga sprawa „tęczowych Matek Boskich”, która rozpatrywana będzie przez Sąd Najwyższy. Poprzednia, dotycząca rzekomo przestępnego wizerunku Czarnej Madonny z tęczową aureolą z bananem w ustach, zakończyła się sromotną klęską prawników z Ordo Iuris, jako iż wniesiona przez jednego z nich kasacja uznana została za bezzasadną w stopniu oczywistym (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2024 r., V KK 395/23). 

Jest to doprawdy obrazoburczy tydzień na wokandach sądów, wzbudzający uzasadnioną refleksję o bezzasadności kryminalizacji obrazy uczuć religijnych i wspierający postulaty uchylenia art. 196 kodeksu karnego, przepisu szalenie podatnego na instrumentalizację i służącego paraliżowaniu debaty publicznej.