Wizyta księdza w szkole w celu poświęcenia jaj? – pytamy dyrekcję szkoły nr 67 w Łodzi

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Rekolekcje/jasełka Religia/etyka w szkole

Lublin, 28 marca 2024 r.

Dyrekcja Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi
94-050 Łódź
email: 
kontakt@isp67.elodz.edu.pl

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacjami, które otrzymaliśmy od zaniepokojonych rodziców uczniów uczęszczających do zarządzanej przez Państwa publicznej placówki oświatowej, pragniemy zapytać o szczegóły wizyty księdza z pobliskiej parafii rzymskokatolickiej, który dokonuje poświęcenia jaj wielkanocnych.

Fundacja ma wątpliwości, czy uczniowie i wychowawcy opiekujący się uczniami zostali zaproszeni do uczestnictwa w tym wydarzeniu religijnym przez dyrektora szkoły czy ich udział był obligatoryjny, gdyż apel święcenie odbywa się podczas zajęć szkolnych? W jaki sposób nauczyciele mieli możliwość zgłoszenia dobrowolnego udziału i opieki nad uczniami? Czy proces zbierania tej informacji uwzględniał zapisy art. 53 ust. 7 „Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania”?

Czy organizowanie tego rodzaju wizyt przedstawicieli różnych wyznań jest stałą praktyką przyjętą w szkole? Czy i kiedy zapraszali Państwo przedstawicieli innych wyznań, aniżeli wyznanie rzymskokatolickie? Czy są Państwo gotowi rozważyć zaproszenie do szkoły osoby należącej do mniejszości bezwyznaniowej?

Pragniemy zapytać czy umożliwili Państwo rodzicom zadeklarowanie woli uczestniczenia ich dzieci w spotkaniu? W jaki sposób rodzice, których dzieci należą do reprezentowanych w szkole mniejszości wyznaniowych lub też mniejszości bezwyznaniowej mieli możliwość wyrażenia opinii w przedmiocie organizowanych uroczystości? Czy dyrektor szkoły oraz wychowawcy wykazali się należytą troską o uczucia uczniów nieuczęszczających na zajęcia religii?  

Jednocześnie podkreślamy, iż Ustawa o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w art. 6 ust. 1 wyraźnie określa, iż nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawach religii, a także „Nie wolno zmuszać obywateli do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych ani do udziału w nich”. Ponadto zgodnie z art. 10 Ustawy „Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.”

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi z zachowaniem formy pisemnej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 10 kwietnia 2024 r. wpłynęła odpowiedź od Pani Katarzyny Polasik, dyrektor szkoły. Odpowiedź ta w zasadzie jednak nią nie jest. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na większość zadanych pytań. Rozumiemy, że ksiądz był w szkole na apelu, jednak nie było święcenia pokarmów. Pani dyrektor informuje, że apel wielkanocny był przygotowany pod opieką wychowawców. Nie wiemy czy apel był neutralny światopoglądowo, czy uczniowie i nauczyciele musieli brać w nim udział, czy szkoła jest wrażliwa na potrzeby nie tylko dzieci katolickich ale również innych.