Święto Szkoły w SP nr 11 w Siedlcach tylko dla katolików, w harmonogramie msza, wspólna modlitwa pod tablicą pamiątkową patrona szkoły, zapalenie zniczy i recytacja wierszy o JP II – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

  Lublin, 21 maja 2024 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II
ul. Wiśniowa 5
08-110 Siedlce

e-mail: sekretariat@sp11.siedlce.pl

 

               Szanowni Państwo,

            W związku z otrzymanymi informacjami o łamaniu praw osób bezwyznaniowych oraz mniejszości wyznaniowych przez władze szkoły publicznej, przekazujemy je dyrekcji, a zarazem oczekujemy podjęcia pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

            Według informacji, które przekazali Państwo rodzicom wszystkich uczniów  uczęszczających do szkoły w dniu 21 maja 2024 r. (wtorek) obchodzą Państwo Święto Szkoły zgodnie z poniższym harmonogramem:

            Program uroczystości:

            kl. 1 – 3:

            – 8.00 – 8.45 – zajęcia z wychowawcą w salach lekcyjnych nt. motta przyjętego na bieżący rok szkolny

            – 9.00 – spektakl w wykonaniu szkolnego teatrzyku klas 1 -3,

            – 10.00 – uroczysty apel poświęcony Patronowi Szkoły (spotkanie przed tablicą upamiętniającą św. Jana Pawła II (wspólna modlitwa, śpiewanie pieśni, recytacja wierszy o Janie Pawle II, zapalenie zniczy),

            – 10.30 – wykonanie wystawy prac plastyczno – technicznych uczniów na terenie zielonym przed szkołą,

            – 10.50 – 11.10 – obiad (kl. 2c, 3a, 3b, 3c),

            – 11.10 – 11.30 – obiad (kl. 1a,1b, 1c, 2a, 2b).

            klasy 4 – 8:

            – 8.00 – spotkanie uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych (pogadanka wprowadzająca nt. Święta Szkoły),

            – 8.30 – 8.40 – wyjście na Mszę Świętą do kościoła pw. św. Stanisława,

            – 9.00 – Msza Święta,

            – 10.15 – uroczystości w sali gimnastycznej

Święto Szkoły winno być uroczystością skierowaną do wszystkich uczennic i uczniów uczęszczających do szkoły, nie tylko do uczniów katolickich. Do zarządzanej przez Państwa publicznej placówki oświatowej uczęszcza wielu uczniów z Ukrainy i zostali oni przez szkołę wykluczeni z oficjalnych uroczystości.

Zwracam Państwa uwagę, że zgodnie z Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w  art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.W związku z tym ogólnoszkolne wydarzenia i uroczystości, zgodnie z neutralnym światopoglądowo statusem publicznych placówek oświatowych nie powinny zawierać mszy w obrządku rzymskokatolickim. Informacja o mszy powinna być informacją dodatkową, a zaproszenie na mszę w kościele rzymskokatolickim nie powinno być kierowane bezpośrednio przez wychowawców czy dyrektora, a jedynie przez katechetę lub środowiska, z którymi szkoła współpracuje.

Msza jako wydarzenie o charakterze wyznaniowym powinna pozostawać poza regułami szkolnymi, co pozwoli na nieujawnianie wyznania przez osoby nie chcące brać udziału w takim wydarzeniu, jak również na zachowanie konstytucyjnych standardów niedyskryminacji i równego traktowania uczniów. Dyrektor szkoły uważany jest za organ władzy publicznej, jako podmiot powołany w drodze ustawy do wykonywania zadań publicznych (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 06 marca 2008 r., I OSK 1918/07 , M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej – komentarz, Wrocław 2002). Nauczyciele pracujący w szkole pozostają w służbowej zależności wobec dyrektora. Z powyższych względów Szkoła powinna mieć na szczególnej uwadze treść art. 53 ust. 7 Konstytucji, stanowiący, że nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Nadmieniam również, że wyjścia na wydarzenia religijne związane z uczęszczaniem na zajęcia z religii określonego wyznania, powinny być organizowane przez katechetów. Do fundacji wpływa wiele skarg od nauczycieli, którzy zwracają uwagę na fasadowy charakter „prośby” dyrektorów szkół o opiekę nad uczniami podczas mszy lub w czasie odprowadzania do Kościoła. Zwracam uwagę, że tego rodzaju „prośba”, kierowana przez przełożonego wobec pracowników w sposób zasadniczy łamie zapisy Konstytucji RP Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) w art 53 ust. 7). Nauczyciel „poproszony” przez przełożonego chcąc odmówić, jednocześnie zdradza, iż nie należy do wyznania rzymskokatolickiego.

Ponadto według Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wszelkie zajęcia wykraczające poza realizację podstawy programowej a więc m.in. udział uczniów w uroczystościach kościelnych powinny odbywać się za zgodą rodziców”.

Deklaracja chęci uczestniczenia w lekcjach religii, nawet jeśli została złożona przez rodziców uczniów nie jest jednoznaczna z chęcią uczestniczenia w dowolnych uroczystościach religijnych w przyszłości, jest wyłącznie deklaracją chęci uczestniczenia w lekcjach religii, podobnie nie jest deklaracją światopoglądową, a szkoły nie mają prawa pytać uczniów o wyznanie ani światopogląd. W przeciwnym razie działanie szkoły przyjęłoby formę zmuszania do udziału w praktykach religijnych, która wprost byłaby naruszeniem Konstytucji RP (Art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych).

            Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. W jaki sposób umożliwili Państwo rodzicom zadeklarowanie woli uczestniczenia ich dziecka we mszy? Czy zostały zebrane pisemne zgody rodziców?
 2. Czy 21 maja 2024 r. na który zaplanowano uroczystości jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017.1603 z dnia 28.08.2017 r.?
 3. Ilu uczniów skorzystało z opieki świetlicowej w czasie kiedy uczniowie katoliccy uczestniczyli we mszy?
 4. Ilu uczniów nie było obecnych w tym dniu w szkole?
 5. Czy wychowawcy zostali zaproszeni do uczestnictwa w mszy przez dyrektora placówki, czy udział ich był obligatoryjny, gdyż msza została wpisana w rozkład zajęć szkolnych? W jaki sposób poproszono nauczycieli o zgodę na udział we mszy i opiekę nad uczniami w kościele?
 6. Czy wychowawcy musieli deklarować swój sprzeciw do dyrekcji, jeśli nie chcieli wziąć udziału w mszy, a w konsekwencji i tak zostali zobowiązani do zaprowadzenia i przyprowadzenia uczniów z kościoła rzymskokatolickiego?
 7. Jakie zajęcia w dniu Święta Szkoły zaplanowano dla uczniów nieuczestniczących w lekcjach religii i tych których rodzice nie życzą sobie, aby uczestniczyli w mszy/modlitwie?
 8. Kto był inicjatorem pomysłu, aby w obchody Święta Szkoły obejmowały mszę katolicką?
 9. Czy harmonogram obchodów był przedmiotem ustaleń z Radą Rodziców? Czy w tej sprawie były podejmowane jakieś uchwały (prosimy o udostępnienie)?
 10. Czy rodzice uczniów uczęszczających do szkoły mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec organizowania wydarzeń ogólnoszkolnych w instytucjach wyznaniowych oraz czy jawny sprzeciw jednego lub kilkorga rodziców wobec przedstawionego programu obchodów zostałby uszanowany przez dyrekcję szkoły i uczyniłby przebieg oficjalnych uroczystości szkolnych neutralnym religijnie?
 11. Ile godzin „okienek” w swoich tygodniowych planach zajęć w roku szkolnym 2023/2024 mają uczniowie niezapisani na katechezę?
 12. Czy szkoła utworzyła tzw. wirtualne oddziały dla uczniów zapisanych na zajęcia religii rzymskokatolickiej w dzienniku elektronicznym?
 13. Ilu uczniów uczy się w szkole w roku szkolnym 2023/2024?
 14.  Ilu uczniów w szkole uczęszcza na religię katolicką w roku szkolnym 2023/2024?
 15. Ilu uczniów w szkole nie uczęszcza na religię katolicką w roku szkolnym 2023/2024?
 16.   Ilu uczniów uczęszcza na lekcje etyki w roku szkolnym 2023/2024?
 17. Ile jest oddziałów, w których więcej niż 20% uczniów nie uczestniczy w zajęciach religii rzymskokatolickiej w roku szkolnym 2023/2024?
 18. Ilu rodziców/z ilu oddziałów zwracało się do dyrekcji szkoły w ostatnich trzech latach szkolnych z prośbą o zmianę planu zajęć, do którego uczęszcza ich dziecko wobec zaistnienia tzw. „okienek” w związku z nieuczestniczeniem dziecka  w zajęciach dodatkowych? W ilu przypadkach dyrekcja odniosła się pozytywnie do próśb rodziców (tj. nastąpiła zmiana planu zajęć) ?

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu         

W dniu 3 czerwca 2024 r. fundacja otrzymała odpowiedź szkoły. Pani Małgorzata Szostek, dyrektor szkoły informuje, że dzień w którym w miejsce zajęć dydaktycznych zaplanowano mszę nie był dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych co oznacza, że uczniowie musieli być obecni w szkole na proponowanych uroczystościach. Jednocześnie Pani dyrektor przeczy sama sobie informując, że udział w mszy katolickiej był tylko dla chętnych.

Bardzo duża część społeczności szkolnej tj. prawie 1/4 (135 z 574 wszystkich uczennic i uczniów) nie zdecydowała się przyjść w tym dniu do szkoły na proponowane obchody.

Dyrekcja deklaruje, że MSZA ZAWSZE BYŁA W PROGRAMIE UROCZYSTOŚCI TJ. OD 1997 R. KIEDY NADANO JEJ IMIĘ JANA PAWŁA II. O harmonogramie obchodów decyduje DYREKTOR SZKOŁY ale RR również angażuje się w organizację.

Dyrektor deklaruje, że jeśli JEDEN RODZIC ZGŁOSI JAWNY SPRZECIW WOBEC PROGRAMU SPRZECIW TEN ZOSTANIE USZANOWANY PRZEZ DECYDUJĄCEGO O HARMONOGRAMIE DYREKTORA SZKOŁY.

W roku szkolnym 2023/2024 524 uczniów zostało zapisanych na religię katolicką (91,3%). Na religię nie uczęszcza 50 uczniów. Lekcje etyki nie są organizowane w szkole. W szkole są dwa oddziały, w których więcej niż 20% uczniów nie zostało zapisanych na religię katolicką.