Zakończenie roku odbędzie się „po mszy” czyli o której? – interwencja fundacji w SP nr 13 w Częstochowie

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

W dniu 11 czerwca 2024 r. wysłaliśmy pismo interwencyjne do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie. Dyrekcja szkoły dorocznie organizuje wyjście uczniów do kościoła na mszę rzymskokatolicką z powodu rozpoczęcia lub/i zakończenia roku szkolnego.

Spotkanie oficjalne w sali gimnastycznej odbywają się zawsze „PO MSZY ŚWIĘTEJ”. Rodzice uczniów niekatolickich nie mają zatem pojęcia kiedy dokładnie, zastanawiają się jaka to jednostka czasowa „po mszy”?

  Lublin, 11 czerwca 2024 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13
im Kornela Makuszyńskiego
ul. Wręczycka 111/115

42-200 Częstochowa
e-mail:
sekretariat@sp13.edu.pl

                  Szanowni Państwo,

Działając z upoważnienia i w imieniu uczniów i rodziców, którzy przekazali nam informacje o łamaniu praw mniejszości światopoglądowych przez władze szkoły publicznej, przekazujemy je, a zarazem oczekujemy podjęcia pilnych działań, które przywrócą stan wynikający z postanowień Konstytucji i Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Wraz z końcem roku szkolnego 2022/2023 poinformowali Państwo rodziców, iż uroczystość zaczyna się mszą rzymskokatolicką, a po niej odbędzie się część oficjalna w Sali gimnastycznej. Nie wskazali Państwo godziny rozpoczęcia uroczystości szkolnych.

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą bieżącego roku szkolnego przekazaną rodzicom przez członkinię Radę Rodziców.

Z powyższego komunikatu wynika, że rozpoczęcie roku szkolnego w zarządzanej przez Państwa placówce odbywa się w kościele parafialnym i obejmuje mszę w obrządku rzymskokatolickim.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

            – jak rozumieć organizację zakończenia roku szkolnego w kościele w kontekście konstytucyjnego prawa do wolności sumienia i światopoglądu?

            – co oznacza zwrot „po mszy świętej”? Jaka to jednostka czasowa?

            – czy uczniowie i rodzice niekatoliccy czują się komfortowo w związku z cytowanym porządkiem uroczystości, a szerzej – na co dzień w zarządzanej przez  Państwa Szkole?

Powyższa sytuacja jest dyskryminująca dla uczniów należących do mniejszości światopoglądowych oraz narusza postanowienia Konstytucji RP m.in.:

Art. 25 ust. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Art.30
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 32. ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Art. 32 ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

Art. 53 ust. 7 Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Ponadto pragnę zwrócić Państwa uwagę, że zgodnie z Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w  art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Wydarzenia szkolne, zgodnie z neutralnym światopoglądowo statusem publicznych placówek oświatowych nie powinny rozpoczynać się mszą w kościele rzymsko-katolickim. Dyrektor szkoły może zaprosić wszystkich uczniów na uroczysty apel, a informacja o mszy powinna być informacją dodatkową. Zaproszenie na msze w kościele rzymsko-katolickim nie powinno być kierowane bezpośrednio przez Dyrektora a jedynie przez katechetę lub środowiska, z którymi szkoła współpracuje. Informacja powinna również wskazywać, iż udział we mszy w odróżnieniu od udziału w apelu ma charakter nadobowiązkowy.

Z korespondencji prowadzonej przez fundację z Ministerstwem Edukacji Narodowej wynika, że wszelkie zajęcia wykraczające poza realizację podstawy programowej a więc m.in. udział uczniów w uroczystościach kościelnych powinny odbywać się za zgodą rodziców. 

Nadmieniam również, że wyjścia na wydarzenia religijne związane z uczęszczaniem na zajęcia z religii określonego wyznania, powinny być organizowane przez katechetów. Do fundacji wpływa wiele skarg od nauczycieli, którzy zwracają uwagę na fasadowy charakter „prośby” dyrektorów szkół o opiekę nad uczniami podczas mszy lub w czasie odprowadzania do Kościoła. Zwracam uwagę, że tego rodzaju „prośba”, kierowana przez przełożonego wobec pracowników w sposób zasadniczy łamie zapisy Konstytucji RP „Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) w art 53 ust. 7). Nauczyciel „poproszony” przez przełożonego chcąc odmówić, jednocześnie zdradza, iż nie należy do wyznania rzymskokatolickiego.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie fundacji z zachowaniem formy pisemnej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

Pan Dyrektor Janusz Ferenc zareagował na nasze pismo bardzo szybko (dziękujemy) i wyjaśnił, że dopilnuje, aby komunikaty szkoły brzmiały adekwatnie.

                                Szanowni Państwo

                    Odnosząc się do powyższego pisma , pragnę zauważyć , że żadna oficjalna informacja o zakończeniu roku szkolnego nie została wysłana do rodziców i nie zamieszczona została na stronie internetowej szkoły. Informacje , którą rodzice przekazują sobie na grupach nie są oficjalnym stanowiskiem szkoły.

Taki oficjalny komunikat zostanie przekazany rodzicom, uczniom przez dziennik elektroniczny oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły:

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się w dniu 21.06.2024r wg następującego harmonogramu:

– o godz 9.00 uroczysta akademia na sali gimnastycznej dla klas 4-8 . Wcześniej o godz. 8.00 zostanie odprawiona zostanie msza święta w kościele parafialnym ( oczywiście dla chętnych uczniów i rodziców).-

– o godz. 11.15 uroczysta akademia na sali gimnastycznej dla klas 0-3. Wcześniej o godz. 10.30 zoatnie odprawiona msza święta w kościele parafialnym (oczywiście dla chętnych uczniów i rodziców)

Reasumując uważam , że rodzice i dzieci niekatoliccy powinni czuć się komfortowo w kwestii wyznawania swoich poglądów religijnych.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły
Janusz Ferenc