Historia

Fundacja Wolność od Religii została powołana z chęci podejmowania działań związanych z informowaniem opinii publicznej w kwestiach dotyczących ateizmu, promowaniem konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła i Państwa, a także zapobiegania praktykom dyskryminacyjnym wobec mniejszości bezwyznaniowej.

Kroki milowe Fundacji Wolność od Religii:

Czerwiec 2011

Podpisanie aktu założycielskiego przez fundatorów Dorotę Wójcik oraz Andrzeja Wójcika (zbieżność nazwisk).

Luty 2012

Pierwsze spotkanie otwarte dla lubelskich ateistów.

Październik 2012/Styczeń 2013

Bilbordowa kampania społeczna “Nie zabijam. Nie kradnę. Nie wierzę.” Kampania została sfinansowana z darowizn indywidualnych osób. W ciągu kilku miesięcy otrzymaliśmy ponad 80 tys. złotych, w tym środki pozyskane bezpośrednio na konto Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów tj. 18 245 zł. Zarezerwowaliśmy 45 billboardów w 27 miastach w Polsce. Pierwsza billboardowa kampania ateistyczna opierała się na dwóch hasłach: „Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę” oraz „Nie wierzysz w boga? – Nie jesteś sam”; wywołała ogromne poruszenie, medialne i społeczne. Wielkim sukcesem tego przedsięwzięcia, wbrew popularnym opiniom, nie była walka z Kościołem, ale zwrócenie uwagi na jedno z istotnych wykluczeń społecznych i dyskryminację ze względu na światopogląd.

Październik/grudzień 2013

Billboardowa kampania społeczna “Ateiści są boscy”. Z otrzymanych darowizn, ponad 70 tys. złotych Fundacja sfinansowała plakaty, które pojawiły się na 67 billboardach w 23 miastach w Polsce.W ramach kampanii wykupiliśmy również reklamę prasową m.in. okładkę w bezpłatnym piśmie „Nasze Miasto” (Warszawa) w nakładzie 100 tys. egzemplarzy oraz okładkę w miesięczniku „Skarpa warszawska” w nakładzie 12 tys. egz. z plakatem „Ateiści są boscy”. W kampanii wykorzystaliśmy dwie grafiki. Jedna z nich z hasłem “Ateiści są boscy” przedstawiała osoby malujące pędzlami własne niebo na Ziemi. Druga przedstawiała budynek Sejmu odcinany nożyczkami od budynku Kościoła.
Niezależnie od opinii, czy ateiści są bardziej boscy, czy tylko ludzcy, istnieją rzeczy wspólne dla nas wszystkich, obywateli demokratycznych państw i społeczności. To poszanowanie wolności sumienia i religii. To prawa, które gwarantuje nam Konstytucja i inne akty normatywne. Bagatelizując drobne, ale nieustanne przejawy nieposzanowania naszych praw cicho przyzwalamy na łamanie Konstytucji. A jeśli można Konstytucję łamać w wymiarze światopoglądowym, to kto zapewni nam, że jutro inne nasze prawa nie zostaną naruszone, w imię partykularnych grup interesów, w imię tradycji, przyzwyczajenia czy czyjejś wygody?

Maj 2013 do dziś

Kampania społeczna “Religia i etyka w szkole” w ramach której zespół Fundacji podejmuje szereg interwencji w obszarze edukacji, związanych z dyskryminującymi praktykami wobec mniejszości bezwyznaniowej i mniejszości religijnych. Fundacja w konsekwencji otrzymywanych zgłoszeń i próśb od rodziców, uczniów i nauczycieli podejmuje się prób ograniczenia zjawiska wykluczenia mniejszości poprzez prowadzoną korespondencję z władzami oświatowymi i rządowymi. Interwencje dokumentujemy na naszej stronie internetowej w zakładce: Działania.

Czerwiec 2014

Fundacja jako pierwsza ateistyczna organizacja pozarządowa w Polsce otrzymuje status OPP (organizacji pożytku publicznego – 1% podatku). Nie bez przysłowiowych “kłód pod nogi”.

Wrzesień 2014-Maj 2015

Fundacja realizuje projekt “Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii” (Równość w szkole) w ramach otrzymanego grantu z programu “Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG. Wartość projektu: 108 000 zł. Kwota dotacji: 96 000 zł.

W maju 2015r. Fundacja zrealizowała trzecią kampanię billboardową (na terenie woj. lubelskiego) z plakatami: “U nas w szkole nie ma dzieci niewierzących”“Etyka uczy myśle攓Nie chcę ale muszę”.

Lipiec 2015/Styczeń 2016

To pierwszy rok kiedy wpływają na nasze konto pieniądze z 1%. W zeznaniu podatkowym za rok 2014, 535 osób przekierowało 1%  do Fundacji WoR. Wpłynęło 46 122,52 zł. , które zostały w całości przeznaczone  na billboardową kampanię społeczną “Masz prawo nie wierzyć”, zrealizowaną w styczniu 2016r.

Sierpień 2016

W tym roku otrzymaliśmy ponad 100 tys. zł. z odpisów 1% podatku. Połowa tej kwoty została przeznaczona na kampanię billboardową “Szkoła to nie kościół” zrealizowaną w kwietniu 2017r.

Październik 2016

Fundacja otrzymała grant z Fundacji Batorego w wysokości 100 tys. zł. na działania podejmowane w ramach projektu “Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii” (Równość w szkole). Z pozyskanych środków został  sfinansowany m.in. druk książki Gab Heller “Czy można przekonań olbrzymów”,dostępnej nieodpłatnie (pdf) na stronie www.rownoscwszkole.pl.

Kwiecień 2017

Piąta billboardowa kampania społeczna “Szkoła to nie kościół”. W 30 miastach w Polsce, na 53 billboardach zostały umieszczone plakaty Fundacji. Koszt kampanii 60 466,80 zł.

Lipiec 2017

W tym roku otrzymaliśmy blisko 140 tys. zł. z odpisów 1% podatku.

Grudzień 2017-Styczeń 2018

Zostaliśmy powiadomieni, że “w związku z poleceniem przekazanym Wojewodzie Lubelskiemu przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w grudniu rozpocznie się kontrola działalności fundacji. Kontrola odbyła się w okresie od 18 grudnia 2017r. do 31 stycznia 2018r.
21 marca
 2018r. odebraliśmy protokół kontroli fundacji, a 9 kwietnia 2018r. wystąpienie pokontrolne wojewody lubelskiego z wynikiem pozytywnym.

Styczeń 2018

otrzymaliśmy decyzję z Fundacji Batorego o otrzymaniu dotacji na działania instytucjonalne w okresie marzec 2018 – sierpień 2019, w wysokości 120 tys. zł.

Październik 2018

Szósta kampania billboardowa “Polska Państwem wyznaniowym?”. Coraz częściej zdarza się, że władze przedkładają interes hierarchów kościelnych nad prawa i wolności obywatelskie. Polska zmierza w niebezpiecznym kierunku: autorytarnego państwa wyznaniowego. 41 billboardów w 26 miastach w Polsce było wyrazem sprzeciwu wobec postępującej klerykalizacji kraju i zwróceniem uwagi opinii publicznej na ten problem.

Zespół