Dzieci nieuczęszczające na religię pod opieką katechety – pismo fundacji do szkoły nr 257 w Warszawie

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 24.01.2017r. fundacja zwróciła się z wnioskiem o zmianę § 38 ust. 3 Statutu Szkoły Podstawowej nr 257 i poszanowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, jak również pozostałych obowiązujących przepisów prawnych, poprzez zapewnienie opieki dla dziecka nieuczestniczącego w lekcji religii w inny sposób niż przebywanie na sali, gdzie odbywa się lekcja religii.

Zgodnie z § 38 ust. 3 Statutu Szkoły Podstawowej nr 257 w Warszawie ul. Podróżnicza 11, „dzieci nieuczęszczające na lekcje religii godzinę tę spędzają w klasie pod opieką nauczyciela religii, nie uczestnicząc w lekcji lub biorą udział w zajęciach świetlicowych”.

Przepis ten jest niezgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (zwanym dalej również Rozporządzeniem). Zgodnie z § 3 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia, Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole. W przepisie mowa o opiece lub zajęciach, które powinny odbywać się zamiast religii w tym czasie, gdy pozostała część klasy uczestniczy w lekcjach religii. Niezgodne z powyższym przepisem jest przebywanie uczniów w tej samej sali, w której odbywa się lekcja religii.

Więcej w piśmie do Dyrekcji szkoły z dnia 24.01.2017r.:
Pismo do Dyr. SP nr 257 wawa dot. zapisy statutu.pdf

W dniu 14.02.2017r. Fundacja otrzymała odpowiedź od dyrektor szkoły oraz pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dyrekcja szkoły wyjaśniła, że zapis w statucie wynika z próśb rodziców o pozostawianie dzieci nieuczestniczących w lekcjach religii , w sali, w której odbywa się lekcja, pod opieką nauczyciela religii. Fundacja uznaje decyzję rodziców, jednakże nie ukrywamy, że tego rodzaju prośba, według naszego doświadczenia, może być podyktowana obawą rodziców przed ostracyzmem ze strony rówieśników czy nauczycieli, nie zaś chęcią pozostawienia dzieci pod opieką katechety.

Pełna treść otrzymanych pism:

Pismo z sp nr 257 warszawa 08.02.2017.pdf

Pismo od RPO w spr. sp 257 06.02.2017.pdf