Szkoła upubliczniła listę uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach – interwencja fundacji

Aktualności Działania Rekolekcje/jasełka

W dniu 12.04.2017r. fundacja wysłała pismo do Kuratorium Oświaty w Warszawie z wnioskiem o przeprowadzenie działań nadzorczych, w związku z opublikowaniem listy uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach wielkopostnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie.

Ze względu na odbywające się rekolekcje wielkopostne, przez 3 dni, w szkole odbywały się wyłącznie dwie pierwsze lekcje, a następnie uczniowie uczęszczający na katechezę rzymskokatolicką uczestniczyli w rekolekcjach, zaś pozostali uczniowie (kilkadziesiąt osób) pozostali w szkole na zajęciach wychowawczych. Od pierwszego dnia rekolekcji na drzwiach pracowni, w których odbywały się zajęcia wychowawcze, zostały wywieszone imienne listy uczniów, zatytułowane „Uczniowie nieuczestniczący w rekolekcjach”. Wywołało to niepokój wśród uczniów, którzy nie brali udziału w rekolekcjach, jak również ich rodziców. W opinii uczniów zebranej przez zespół Fundacji, została naruszona ich godność, pojawiła się obawa ostracyzmu i wykluczenia  ze strony pozostałych uczniów czy nawet nauczycieli uczących w szkole. Należy nadmienić, że listy z danymi osobowymi uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach w kościele rzymskokatolickim wisiały przez cały 3-dniowy okres rekolekcji, a więc były widoczne zarówno dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także innych osób, które mogły pojawić się w tych dniach w szkole.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych: każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Ochrona danych osobowych stanowi jeden z najważniejszych aspektów prawa do prywatności. Powszechnie przyjmuje się, że do udostępnienia danych konieczna jest zgoda osoby zainteresowanej.

W przedmiotowej sprawie, poprzez ujawnienie list uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach szkoła naruszyła postanowienia art. 1 ust. 2 Ustawy tj. przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą. Niewątpliwie w przedmiotowej sprawie nie można mówić o przetwarzaniu danych osobowych dzieci ze względu na ich dobro, dobro osób trzecich, czy też tym bardziej dobro publiczne. Zgodnie natomiast z przepisem art. 27 ust. 1 Ustawy, zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową. W związku z tym dane dotyczące uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach, jako dane wrażliwe w rozumieniu Ustawy, nie powinny zostać ujawnione.

Pełna treść pisma Fundacji:

(podpis na oryginale)

Pismo do KO Wa-wa w sprawie danych os. uczniów.pdf

W dniu 05.05.2017r. Fundacja otrzymała listowną odpowiedź z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Dyrektor Delegatury Kuratorium w Siedlcach, Pan Adam Skup informuje nas w jednym zdaniu: przeprowadzono kontrolę, która wykazała zasadność sformułowanych przez Fundację Wolność od Religii zarzutów, a dyrektor szkoły otrzymał stosowne zalecenia.
Poziom bezkarności dyrektorów szkół nas przeraża. Od kilku lat wskazujemy popełniane przez nich błędy, niektóre w sposób oburzający naruszające podstawową wolność i godność uczniów lub ich rodziców. Niestety dotychczas, ani razu nie zdarzyło się, aby Kuratorium, burmistrz czy minister edukacji wyciągnęli konsekwencje wobec takiego pracownika. Za wyjątkiem oczywiście, przekazania dyrektorowi „zaleceń” i udzielenia Fundacji jednozdaniowej odpowiedzi. Zastanawiamy się kiedy urzędnicy zrozumieją, że mogliby chociaż oficjalnie przeprosić uczniów, a Fundacji podziękować za słuszną próbę obrony ich godności. Niestety, ani uczniowie, ani Fundacja nie mogą czuć się w tej sprawie usatysfakcjonowani.

Pełna treść odpowiedzi Kuratorium:

20170509_102643