Statut szkoły publicznej „centrum oddziaływań wychowawczych stanowi osoba Jana Pawła II” – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 27 sierpnia fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Miejskiej Szkoły Podstawowej w Piekarach Śląskich prosząc o zawnioskowanie do Rady Pedagogicznej Szkoły o uchylenie postanowień par. 6 ust. 9 Statutu, zgodnie z którym Szkoła „dba o rozwój moralny i duchowy dziecka przyjmując personalistyczną koncepcję osoby, kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości z zapewnieniem wolności sumienia i przekonań religijnych każdego ucznia m.in.: a) wskazuje uczniom godne naśladowania autorytety a centrum oddziaływań wychowawczych stanowi między innymi osoba Jana Pawła II – Jego nauczanie”.

Link do dokumentu dostępny jest pod adresem: www.msp1piekary.szkolnybip.pl/p,9,statut-szkoly.

Opieranie rozwoju moralnego uczniów szkoły na chrześcijańskich zasadach etycznych wyklucza ze szkolnej społeczności uczniów, którzy korzystają z innych zasad etycznych niż chrześcijańskie lub też uczniom tym narzuca zasady niezgodne z przyjętymi przez ich rodziców, co narusza m. in. konstytucyjny zapis o prawie rodziców do wychowania swych dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami (art. 53 ust. 3 Konstytucji RP).

Ponadto wprowadzenie do statutu zapisów o rozwijaniu postaw i wartości zgodnych z nauką głoszoną przez Jana Pawła II stanowi dyskryminację uczniów niezwiązanych z kultem Jana Pawła II i wyznających inne wartości moralne. Wprowadzenie w/w zapisów do Statutu powoduje bowiem segregację uczniów na tych, którzy wyznają wartości Kościoła rzymskokatolickiego i na tych, którzy takich wartości nie wyznają. Stanowi to naruszenie zasady niedyskryminacji z art. 52 ust. 3 Konstytucji.

Zadać ponadto należy pytanie, w jaki sposób Szkoła ma zamiar w stosunku do        jednych z uczniów rozwijać postawy i wartości zgodne z nauczaniem Jana Pawła II, a w stosunku do tych, którzy takich postaw nie podzielają – takich wartości i postaw nie rozwijać. Wiązałoby się to niezaprzeczalnie z prowadzeniem dwóch, równoległych programów wychowawczych, w ramach których dla jednych uczniów wprowadzono by wartości wyznawane przez Jana Pawła II, a w dla drugich formułowano by program bez tych wartości. Przeczy to zasadzie równouprawnienia wszystkich uczniów ze względu na światopogląd.

Powyższe postanowienia są również niezgodne z art. 14 ust. 1 KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., zgodnie z którym: Państwa-Strony będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania. Niewątpliwie postanowienia wskazujące, że centrum oddziaływań wychowawczych stanowi osoba Jana Pawła II – Jego nauczanie, jest złamaniem powyższej zasady. Konwencja jest elementem porządku prawnego RP, a postanowienia statutu szkoły publicznej (finansowanej ze środków publicznych) są z nią sprzeczne i postanowienia takie powinny być wyeliminowane z obrotu prawnego.

Ustanowienie centrum oddziaływań wychowawczych osoby Jana Pawła II i Jego nauczania, wobec ucznia niewyznającego religii rzymskokatolickiej i zobowiązanie go do przestrzegania zasad moralnych głowy Kościoła Katolickiego, spełnia cel formacyjny wbrew jego woli (uformowanie w konkretnym kierunku moralnym) i stanowi próbę obejścia przepisów o dobrowolności nauczania konkretnego światopoglądu moralnego. Zapisane konstytucyjnie założenie wolności doboru wpływu określonych idei na rozwój dziecka doznaje w tym wypadku nieuzasadnionego ograniczenia. Skoro ustawodawca pozostawia rodzicom albo dziecku sferę decyzyjną w zakresie moralności, to nie jest możliwe jej ograniczanie. W niniejszej sprawie zatem dochodzi do naruszenia postanowień konstytucji, a to z tego względu, że jawne propagowanie nauki Jana Pawła II i zapis statutowy, że centrum oddziaływań wychowawczych stanowi osoba Jana Pawła II – Jego nauczanie, jest niezgodny z zasadą równouprawnienia związków wyznaniowych oraz niezgodny z zasadą wyboru światopoglądu moralnego dziecka przez rodzica. Nie ma wątpliwości, że faktyczne wyznawanie przez danych uczniów (których na pewno jest większość) wiary rzymskokatolickiej spowoduje obcowanie uczniów niewierzących z niechcianymi treściami religijnymi, a szkoła publiczna nie może w żaden sposób indoktrynować albo wpajać treści głoszonych przez autorytety kościelne.

Nauka Jana Pawła II jest naznaczona religią rzymskokatolicką. W sposób zatem prosty dochodzi do eksponowania Jana Pawła II jako postaci religijnej. Nie można oddzielić poglądów głowy związku wyznaniowego od poglądów o ściśle religijnym charakterze, nie da się bowiem wyznaczyć takiej granicy. Istnienie jakichkolwiek poglądów głowy Kościoła Katolickiego, które są sprzeczne z nauką Kościoła Katolickiego jest ponadto sprzeczne z doktryna kościelną i nigdy nie mogłoby mieć miejsca. Nauka Jana Pawła II nie była nauką o świeckim charakterze, a o charakterze religijnym.

Pełna treść wysłanego pisma:

Skan pisma do Dyrekcji SP nr 1 Piekary Śląskie.pdf

W dniu 21.09.2018r. wpłynęła odpowiedź ze strony dyrektor szkoły. Pani dyrektor nie podziela opinii fundacji. „Jestem przekonana, że światopogląd chrześcijański jest takich (pisownia oryginalna) systemem etycznym, który zastosowany jako podstawa moralności służy rozwojowi jednostki, jak i społeczeństwa. Konieczność jego respektowania została wskazana w preambule ustawy – Prawo oświatowe” pisze Pani Grażyna Krasówka.

Pełna treść odpowiedzi:

Pismo SP nr 1 Piekary Śląskie statut etyka chrześcijańska i JP II.pdf

W dniu 02.10.2018r. fundacja odniosła się pismem do odpowiedzi dyrektor szkoły, a także zwróciła się z pismem do Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Bytomiu, w którym wnioskuje o uchylenie niezgodnych z prawem zapisów statutu.

Pełna treść pism:

Pismo nr 2 do SP nr 1 Piekary Śląskie 02102018.pdf

Pismo do KO Katowice w sprawie statutu etyka chrześcijańska i JP II.pdf

W dniu 06.11.2018r. fundacja otrzymała odpowiedź od Pani Bożeny Szaramy Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, w którym Kuratorium stwierdza, że szkoła wpisując do statutu punkt brzmiący „dba o rozwój moralny i duchowy dziecka przyjmując personalistyczną koncepcję osoby, kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości (…)”  bezpośrednio przeniosła zapis preamubuły ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe.

Kuratorium Oświaty zwraca również uwagę że szkoła respektuje prawa dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania ujęte w Konwencji o Prawach Dziecka i znajduje to odzwierciedlenie w par. 88 ust. pkt. 6 statutu „uczeń szkoły ma prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza dobra innych osób.

W opinii fundacji dyrektor szkoły oraz Kuratorium Oświaty dowolnie interpretuje zarówno zapisy ustawy Prawo Oświatowe jak i treść Konwencji Praw Dziecka, w której to nie ma dopisków ma prawo „jeśli nie narusza dobra innych osób”.  Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Art. 14. brzmi: „Państwa-Strony będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania„. Dopisek ten jest w rzeczywistości przestrogą dla każdego ucznia tej szkoły, aby nie zabierał głosu krytycznego wobec faworyzowanych przez szkołę wartości prezentowanych m.in. przez Jana Pawła II, gdyż może to naruszać dobra większości osób należących do lokalnej społeczności. Statut tej szkoły nie gwarantuje w żaden sposób równego traktowania uczniów bez względu na ich przekonania religijne. Szkoła przyjmując statut w tym brzmieniu wyłącznie maskuje swoje prawdziwe intencje i pozoruje pewne działania, które mają gwarantować równość.

Natomiast preambuła ustawy Prawo Oświatowe brzmi : oświata (…) za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki, zaś Szkoła w statucie informuje, że „dba o rozwój moralny i duchowy dziecka (…) w oparciu o chrześcijański system wartości”.

Pełna treść odpowiedzi Kuratorium Oświaty, Delegatura w Bytomiu:

Odp. KO Bytom w sprawie statutu SP nr 1 w Piekarach Śląskich.pdf