„Ku chwale Bożej i na ratunek bliźnim” hasło na nowych karetkach w Przemyślu – interwencja fundacji

Aktualności Działania Ochrona zdrowia

W dniu 18 kwietnia 2019r. fundacja zwróciła się do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Pana Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie przedstawionej w treści wysłanego pisma sytuacji, a następnie usunięcie nieprawidłowości polegających na umieszczeniu na nowych ambulansach przekazanych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ (zwanym dalej również: WSPR SP ZOZ) napisów: „Ku chwale Bożej i na ratunek bliźnim”.

Niewątpliwie podmiot, jakim jest WSPR SP ZOZ powinien działać z poszanowaniem przepisów prawa wyższego rzędu, w tym Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także aktów prawa międzynarodowego, obowiązujących w polskim porządku prawnym.

Tym samym, umieszczenie na ambulansach WSPR SP ZOZ napisów odnoszących się do Boga i mających charakter religijny, uznać należy za niezgodne z przepisami prawa, w tym konstytucyjną zasadą równego traktowania oraz zasadą wolności sumienia i wyznania. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji, wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Natomiast art. 53 ust. 1 Konstytucji stanowi, iż każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

Nadto, podmiot publiczny, jakim jest WSPR SP ZOZ, a także podmiot tworzący oraz sprawujący nadzór, jakimi sąd Województwo Podkarpackie wraz z jego Zarządem, są obowiązane dbać o zachowanie bezstronności, także w sprawach przekonań religijnych, co wynika z art. 25 ust. 2 Konstytucji. Umieszczenie wskazywanych napisów na karetkach Pogotowia Ratunkowego, służących ratowaniu życia, godzi również we wskazaną zasadę bezstronności. Pojazdy takie niewątpliwie powinny pozostać zupełnie neutralne, a znajdujące się na nich ewentualne napisy powinny być ograniczone do tych wymaganych przepisami prawa i pozwalających na identyfikację pojazdu ze względu na jego funkcję.

Pełna treść wysłanego pisma:

Źródło: Facebook

W dniu 16.05.2019r. wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, podpisana przez Pana Krzysztofa Janeckiego, dyrektora Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności, z której wynika że organami kompetentnymi do udzielenia odpowiedzi jest Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego. Ministerstwo uważa jednak że prawo „nie zabrania wprost umieszczania ” tego rodzaju oznaczeń.

W dniu 23 maja 2019r. wpłynęła odpowiedź od Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego. Wojewoda informuje fundację że wizerunkiem krzyża posługują się organizacje ratownicze takie jak PCK, TOPR, GOPR, WOPR a „nie służą celom religijnym”. Ponadto są w Polsce „placówki ochrony zdrowia, gdzie patronami są święci Kościoła Rzymskokatolickiego, a w obiektach których znajdują się różne przedmioty o charakterze religijnym, jak również zapewniony jest dostęp do odpowiednich posług”.