Większość klasy nie uczęszcza na religię ale wszyscy spędzają ten czas w sali „pod opieką” katechety – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 17.10.2019 r. fundacja zwróciła się z pisemnym wnioskiem do dyrektora XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie o zmianę planu zajęć jednej z klas, w której większość uczniów nie uczęszcza na lekcje religii rzymskokatolickiej, ale zmuszona jest przebywać podczas zajęć razem z uczniami uczestniczącymi w zajęciach, „pod opieką” katechety.

Od rodziców uczniów uczęszczających do tej szkoły otrzymaliśmy informację, że nadobowiązkowe lekcje religii umieszczane są na planie zajęć pomiędzy innymi przedmiotami obowiązkowymi. W klasach, w których 100% rodziców wyraziło życzenie uczestniczenia dziecka w lekcjach religii rzymskokatolickiej nie stanowi to istotnego problemu.  Inaczej jest w klasach, w których większość uczniów nie uczestniczy w katechezie (w tym przypadku 13 uczniów na 25 uczniów w oddziale)

Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych  przedszkolach i szkołach (zwanego dalej również Rozporządzeniem), szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii i etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii/etyki w szkole. Przepis ten wskazuje opiekę lub zajęcia, które powinny odbywać się zamiast nauki religii w tym czasie, gdy pozostała część klasy uczestniczy w lekcjach religii. Niezgodne z powyższym przepisem jest przebywanie uczniów w tej samej sali, w której odbywa się lekcja religii. Należy wskazać także na przepis § 1 ust. 3 Rozporządzenia, zgodnie z którym uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie. Niewątpliwie natomiast nakazanie uczniom nieuczestniczącym w lekcjach religii przebywanie w sali, gdzie odbywają się zajęcia, jest formą dyskryminacji.

Pełna treść pisma:

W dniu 5 listopada wpłynęła odpowiedź od Pana Łukasza Karkowskiego, dyrektora szkoły. Pan dyrektor informuje fundację, że zmiana planu zajęć klas, w których większość uczniów nie uczęszcza na lekcje religii będzie przeprowadzona do dnia 28 października. Ponadto dyrektor wskazuje, że dotychczas uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii rzymsko-katolicką przebywali pod opieką nauczyciela bibliotekarza (religia w środku planu zajęć). Obecnie jest to niemożliwe gdyż już ponad 200 uczniów w szkole nie zapisało się na lekcje religii rzymsko-katolickiej, a przy takiej liczbie uczniów biblioteka przestałaby pełnić funkcje, do których zgodnie z prawem jest powołana.

Pełna treść pisma: