Katechetka wychowawczynią klasy IV w Szkole Podstawowej w Harbutowicach – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 12.04.2021 r. fundacja zwróciła się do dyrektor Szkoły Podstawowej w Harbutowicach z prośbą o natychmiastowe przywrócenie porządku prawnego poprzez zniesienie połączenia funkcji katechety i wychowawcy klasy.

Organizację lekcji etyki i religii reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. § 7 tegoż rozporządzenia stanowi: Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.

Pełna treść przesłanego pisma:

W dniu 23.04.2021 r. otrzymaliśmy odpowiedź dyrektor szkoły o poniższej treści:

W dniu 27.04.2021 r. ponownie zwróciliśmy się z wnioskiem o natychmiastowe przywrócenie porządku prawnego poprzez zniesienie połączenia funkcji katechety i wychowawcy klasy.

Zawarte w piśmie dyrektor szkoły twierdzenie, jakoby przydzielenie katechecie roli wychowawcy miało na celu przede wszystkim dobro dzieci jest w najlepszym razie nieporozumieniem. Katecheta pełniący dodatkowe funkcje, jako nauczyciel innego przedmiotu, a zwłaszcza mający silną, realną władzę nad dziećmi wychowawca klasy, będzie się znajdował zawsze w nierozstrzygalnym konflikcie interesów i lojalności między biskupem, od którego otrzymał „misję kanoniczną do nauczania religii w szkole”, która mówiąc językiem potocznym oznacza obowiązek „nawracania”, a lojalnością wobec praw i wolności rodziców oraz uczniów. W jaki sposób katecheta zachowa lojalność wobec biskupa w momencie, gdy uczeń jego klasy zakomunikuje np. brak woli uczestnictwa w rekolekcjach bądź wolę zrezygnowania z udziału w zajęciach religii rzymskokatolickiej? Rolą szkoły publicznej nie jest domniemywać odpowiedzi na tego typu pytania tylko zagwarantować realne bezpieczeństwo, wolność sumienia i konstytucyjne prawa rodzicom i uczniom. Innymi słowy powierzenie katechecie dodatkowych funkcji, a szczególnie roli wychowawcy klasy jest zawsze naruszeniem wolności sumienia oraz konstytucyjnych praw uczniów i ich rodziców.

Dyrektor szkoły w swoim piśmie informuje fundację „W klasie, której był wychowawcą wszystkie dzieci uczęszczały na lekcje religii. Rodzice nie wnosili zastrzeżeń do tej sytuacji.” Katechetka nadal jest (a nie była) wychowawczynią klasy IV. Co się stanie, jeśli rodzice postanowią wypisać dziecko z katechezy w trakcie roku szkolnego (zgodnie z prawem rodzice mają prawo do podjęcia takiej decyzji w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym)? Co się stanie jeśli rodzice „wniosą zastrzeżenia”?

Nie jest rolą szkoły publicznej stworzenie niebezpiecznej sytuacji oraz oczekiwanie czy lub kiedy prawo lub zasady współżycia społecznego zostaną  złamane. Rolą szkoły publicznej jest zagwarantowanie bezpiecznych  i przyjaznych warunków rozwoju dla wszystkich uczniów.

Pełna treść wysłanego pisma:

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/RPO%20do%20Ministra%20Edukacji%20Narodowej%20o%20po%C5%82%C4%85czeniu%20funkcji%20katechety%20i%20wychowawcy%20.pdf

W dniu 11 maja wpłynęło pismo od Pani Dyrektor Małgorzaty Kisielewskiej, z informacją, że „mając na względzie dobro uczniów, ich zdrowie psychicznie i fakt, iż do końca roku szkolnego pozostało kilka tygodni (uczniowie wracają do szkoły od 31 maja 2021 r. ) w bieżącym roku szkolnym wychowawstwo w klasie IV nie zostanie zmienione. Wniosek Fundacji został uwzględniony w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022. Wychowawstwo zostanie powierzone innemu nauczycielowi w związku z tym katecheta nie będzie wychowawcą”.

Dziękujemy.