List otwarty fundacji do Pana Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka w odpowiedzi na ignorowanie naszych pism interwencyjnych

Aktualności Działania Przestrzeń publiczna

Lublin, 15.12.2014.

Szanowny Panie Rzeczniku,

Od kilkunastu miesięcy zgłaszamy Panu przypadki przemocy symbolicznej i dyskryminacji, która dotyka w szkołach i przedszkolach dzieci z mniejszości bezwyznaniowej oraz mniejszości religijnych. Nigdy do tej pory nie otrzymaliśmy od Pana żadnej odpowiedzi na te zgłoszenia.

Ostatnio w ramach prowadzonej przez Pana kampanii „Reaguj. Masz prawo”, której „głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy” ogłosił Pan, że dzieci mają prawo wierzyć w świętego Mikołaja, choć wiara ta często w Polsce wiąże się z oczekiwaniem od dzieci bezwzględnego posłuszeństwa („grzeczności”), zakłada również dla dzieci „rózgi” i jest wyrazem tylko jednego, katolickiego światopoglądu. Sugestię, że rodzice, którzy nie kryją przed swoimi dziećmi, że opowieść o świętym Mikołaju jest dla nich tylko jednym z wielu mitów, dopuszczają się w ten sposób przemocy, uznajemy za niedopuszczalną oraz naruszającą konstytucyjne prawo obywateli do wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem.

Potwierdza to nasze dotychczasowe przypuszczenia, że nie jest Pan rzecznikiem wszystkich dzieci w Polsce, ale wyłącznie dzieci katolickich. Jest to niezgodne z art. 3 ust. Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, który mówi, iż „Rzecznik podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą […] oraz innym złym traktowaniem”, bez względu na światopogląd lub wyznanie.

Dlatego apelujemy do Pana, by ustąpił Pan ze swojej funkcji, by mogła ją sprawować osoba, która będzie potrafiła dbać o dobro wszystkich dzieci.

W imieniu zespołu Fundacji Wolność od Religii

Dorota Wójcik

 

Lista wysłanych pism:

  1. Pismo z 27.09.2013 do Podkarpackiego Kuratora Oświaty (do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka) w sprawie Parafiady i Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej organizowanych w Szkole Podstawowej nr 27 w Rzeszowie. Podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej zaplanowano np. na lekcjach informatyki tworzenie prezentacji o Sanktuariach Maryjnych, na matematyce rozwiązywanie zadań tematycznie odnoszących się do sanktuariów, na j. polskim pisanie listu do Papieża Franciszka „z podziękowaniem za Sanktuaria Maryjne z zaznaczeniem o obchodach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, który stał się tradycją naszej szkoły oraz prośba o błogosławieństwo dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły”, na j. angielskim/niemieckim/francuskim nauka „Zdrowaś Mario” w różnych językach itd.
  2. Pismo z 17.12.2013 do Minister Edukacji Narodowej (do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka) w sprawie tablicy umieszczonej na stołówce w publicznej szkole podstawowej w Lublinie wymagającej od uczniów modlitwy przed posiłkiem.
  3. Pismo z 30.04.2014 do Podkarpackiego Kuratora Oświaty (do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka) w sprawie informacji umieszczonej na stronie internetowej Gimnazjum w Kolbuszowej „wymaga się od wszystkich uczniów i nauczycieli uczestnictwa w mszy świętej organizowanej w kościele p.w. Św. Brata Alberta”.
  4. Pismo z 26.06.2014 do Dyrekcji Zespołu Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim (do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka) w sprawie organizowania przez szkołę „obowiązkowej mszy” na zakończenie roku szkolnego.
  5. Pismo z 09.09.2014 do Ministerstwa Edukacji Narodowej (do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka) w sprawie szkolnej praktyki egzekwowania od rodziców oświadczeń dot. przejmowania opieki nad dzieckiem, które nie uczestniczy w lekcjach religii przy jednoczesnym braku takich wymagań wobec rodziców dzieci nieuczestniczących w lekcjach etyki.
  6. Pismo z 09.09.2014 do Minister Edukacji Narodowej (do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka) w sprawie mszy w obrządku rzymskokatolickim organizowanych przez szkoły na terenie placówek publicznych lub w sposób sugerujący obligatoryjny udział uczniów jak również narażający na wykluczenie i stygmatyzowanie uczniów nieuczestniczących we mszy.
  7. Pismo z 27.10.2014 do Minister Edukacji Narodowej (do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka) w sprawie mszy w obrządku rzymskokatolickim organizowanych przez szkoły. Pismo było przypomnieniem, iż Fundacja nie otrzymała od MEN odpowiedzi na pismo z dn. 09.09.2014.
  8. Pismo z dn. 29.10.2014 do Kuratorium Oświaty w Katowicach (do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka)w sprawie organizowania przez Dyrektor szkoły publicznej w Świerklanach mszy z obowiązkowym udziałem wszystkich uczniów. W celu wyegzekwowania obecności zaplanowano sprawdzanie listy obecności. Do szkoły uczęszczają dzieci należące do mniejszości bezwyznaniowych i wyznaniowych (do wiadomości m.in. Rzecznika Praw Dziecka).

 

zdjecie sw mikolaj RPD przemoc