Pisma do Rzeczników w sprawie religii w przedszkolach w podstawie programowej

Działania Religia w przedszkolu

W dniu 11.12.2014 r. Fundacja wysłała pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka  dotyczące praktyki organizowania lekcji religii w przedszkolach w czasie realizowania podstawy programowej. W piśmie prosimy o podjęcie, w ramach posiadanych kompetencji i autorytetu, stosownych działań ukierunkowanych na rzeczowe i pełne wyjaśnienie przez Ministra Edukacji Narodowej wszelkich wątpliwości i pytań zawartych w dotychczasowej korespondencji w niniejszej sprawie. Liczymy na zainteresowanie instytucji stojących na straży praw obywatelskich, w tym praw najmłodszych przedstawicieli społeczeństwa praktyką organizowania zajęć z religii w publicznych przedszkolach w czasie realizacji podstawy programowej, co prowadzi de facto do wyalienowania i stygmatyzowania dzieci nieuczestniczących w zajęciach religijnych (czy też innych odpłatnych zajęciach ponadprogramowych).

Dotychczasowa korespondencja pomiędzy Fundacją a Ministerstwem Edukacji Narodowej nie doprowadziła do wyjaśnienia istotnych z punktu widzenia działalności statutowej fundacji zagadnień, dotyczących sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach. Prosimy o udzielenie pomocy, ukierunkowanej na pełne i wnikliwe wyjaśnienie przez kompetentnych urzędników MEN pytań i wątpliwości fundacji wyrażanych w dotychczasowej korespondencji pomiędzy fundacją a Ministerstwem w zakresie dotyczącym zasad organizacji nauki religii na terenie publicznych przedszkoli.

Treść listu do Rzeczników z dnia 11.12.2014:

Do RPO i RPD w sprawie religii w przedszkolach.pdf

 

Całość wcześniejszej korespondencji w tej sprawie z MEN stanowiąca załącznik do powyższego pisma:

Korespondencja z MEN 2013/2014 w spr. religii w przedszkolach.pdf

 

W maju 2015 r. fundacja otrzymała odpowiedź z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą kwestii organizowania religii w przedszkolach w ramach podstawy programowej.
Liczyliśmy na zainteresowanie instytucji stojących na straży praw obywatelskich, w tym praw najmłodszych przedstawicieli społeczeństwa praktyką organizowania zajęć z religii w publicznych przedszkolach, co prowadzi de facto do wyalienowania i stygmatyzowania dzieci nieuczestniczących w zajęciach. Niestety nasze działanie nie spotkało się z wystarczającym zrozumieniem ze strony urzędników. Biuro RPO uważa, iż uczenie religii w przedszkolach „służy realizacji konstytucyjnej gwarancji praw rodziców. Zgodnie z art. 53 ust. 3 Konstytucji, rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”.
Wyprowadzanie najmłodszych dzieci (nawet 3-latków) na czas nauki religii do innej grupy lub sadzanie ich w kącie z malowanką nie jest według RPO przejawem dyskryminacji i wykluczenia?

Urząd odpisał. Temat uznał za zamknięty.

Pełna treść pisma:
Odpowiedź z Biura RPO 18.05.2015.pdf

Rzecznik Praw Dziecka nie odpowiedział. Rzecznik jeszcze NIGDY nie odpowiedział na nasze pisma, co uznajemy za wybitny przejaw ignorowania całego środowiska mniejszości religijnych i mniejszości bezwyznaniowej.