Pisma do Rzeczników w sprawie religii w przedszkolach w podstawie programowej

Działania Religia w przedszkolu

W dniu 11.12.2014 r. fundacja wysłała pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka związane z praktyką organizowania lekcji religii w przedszkolach w czasie realizowania podstawy programowej. W piśmie prosimy o podjęcie, w ramach posiadanych kompetencji i autorytetu, stosownych działań ukierunkowanych na rzeczowe i pełne wyjaśnienie przez Ministra Edukacji Narodowej wszelkich wątpliwości i pytań zawartych w dotychczasowej korespondencji w niniejszej sprawie. Liczymy na zainteresowanie instytucji stojących na straży praw obywatelskich, w tym praw najmłodszych przedstawicieli społeczeństwa praktyką organizowania zajęć z religii w publicznych przedszkolach w czasie realizacji podstawy programowej, która prowadzi de facto do wyalienowania i stygmatyzowania dzieci nieuczestniczących w zajęciach religijnych.

Dotychczasowa korespondencja pomiędzy fundacją a Ministerstwem Edukacji Narodowej nie doprowadziła do wyjaśnienia istotnych z punktu widzenia działalności statutowej fundacji zagadnień, dotyczących sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach. Prosimy o udzielenie pomocy, ukierunkowanej na pełne i wnikliwe wyjaśnienie przez kompetentnych urzędników MEN pytań i wątpliwości fundacji wyrażanych w dotychczasowej korespondencji pomiędzy fundacją a Ministerstwem w zakresie dotyczącym zasad organizacji nauki religii na terenie publicznych przedszkoli.

Treść listu do Rzeczników z dnia 11.12.2014 r.:

Do RPO i RPD w sprawie religii w przedszkolach.pdf

Całość wcześniejszej korespondencji w tej sprawie z MEN stanowiąca załącznik do powyższego pisma:

Korespondencja z MEN 2013/2014 w spr. religii w przedszkolach.pdf

W maju 2015 r. fundacja otrzymała odpowiedź z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (dr hab. Irena Lipowicz) dotyczącą kwestii organizowania religii w przedszkolach w ramach podstawy programowej.
Liczyliśmy na zainteresowanie instytucji stojących na straży praw obywatelskich, w tym praw najmłodszych przedstawicieli społeczeństwa praktyką organizowania zajęć z religii w publicznych przedszkolach, co prowadzi de facto do wyalienowania i stygmatyzowania dzieci nieuczestniczących w zajęciach. Niestety nasze działanie nie spotkało się z wystarczającym zrozumieniem ze strony urzędników. Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Irena Lipowicz nie uznała wyprowadzania najmłodszych dzieci na czas nauki religii do innej grupy lub sadzania ich w kącie z malowanką za przejaw dyskryminacji i wykluczenia.

Pełna treść pisma:
Odpowiedź z Biura RPO 18.05.2015.pdf

Rzecznik Praw Dziecka nie odpowiedział na naszą prośbą. Pan Marek Michalak NIGDY nie odpowiedział na żadne pismo fundacji, co uznajemy za wyraz ignorowania mniejszości bezwyznaniowej.