Deklaracja rezygnacji z religii nie musi być odnawiana co roku – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 09.08.2018r. fundacja zwróciła się z pismem do dyrekcji Zespołu Szkół nr 32 w Warszawie, w sprawie niezgodnych z prawem oświatowym zapisów w szkolnej procedurze zwalniania uczniów z zajęć religii umieszczonej na stronie internetowej placówki. Zgodnie z jej brzmieniem deklaracja rezygnacji z religii obejmuje okres do końca aktualnego roku szkolnego i powinna być odnawiana na każdy kolejny  rok szkolny”. Ponadto „w przypadku, gdy lekcja religii nie jest pierwszą lub ostatnią lekcja w danym dniu, uczeń ma obowiązek przebywać w bibliotece szkolnej”, jeśli natomiast lekcja religii jest pierwszą lub ostatnią w danym dniu, uczeń na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) może być zwalniany do domu. Warunkiem zwolnienia ucznia jest złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia o wzięciu przez nich odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie.

W związku z powyższym fundacja prosi o udzielenie informacji:

– dlaczego dyrekcja szkoły wymaga składania rezygnacji z religii, jeśli rodzic nie zapisał dziecko na religię na początku roku szkolnego? Dlaczego rodzice zobowiązani są do „odnawiania” rezygnacji?

– jakiego wyznania/religii dotyczy opisana procedura?

– czy w szkole organizowane są lekcje etyki oraz czy szkoła opracowała i upubliczniła procedurę zwalniania z zajęć etyki?

– w jaki sposób dyrekcja szkoły informuje uczniów o możliwości uczęszczania na lekcje etyki oraz czy lekcje etyki są wpisane w plany zajęć uczniów?

Pragniemy również zwrócić uwagę dyrekcji placówki, że zajęcia z etyki i religii (nie tylko rzymskokatolickiej) są organizowane na wniosek rodziców a udział w zajęciach jest całkowicie dobrowolny. Z udziału w zajęciach można zrezygnować (oczywiście jeśli ktoś już się na nie zapisał) W KAŻDYM MOMENCIE ROKU SZKOLNEGO. Uczniów uczęszczających na lekcje religii lub/i etyki należy traktować w sposób równy, a szkołę obowiązuje zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji.

Pełna treść pisma:

Pismo w sprawie rezygnacji z religii co roku zs 32 wawa.pdf

W dniu 11.09.2018r. Fundacja otrzymała od Dyrekcji szkoły pisemną informację, że podjęto działania , o które wnosiliśmy. Dziękujemy!