Katecheta wysyła smsy prosząc o zapisanie dziecka na religię – list do fundacji

Aktualności Działania Listy do fundacji Religia/etyka w szkole

Szanowni Państwo,

zwracam się z prośbą o pomoc. Dzisiaj dostałam sms’a na mój prywatny numer telefonu od katechety (księdza zgodnie z podpisem) – jego treść przesyłam w załączniku. Ten numer jest podany w szkole jako numer kontaktowy, ale moim zdaniem może być wykorzystywany jedynie przez wychowawcę, dyrekcję, pielęgniarkę bądź nauczycieli uczących mojego syna. Syn w żadnej klasie nie był zapisywany na lekcje religii. Szkoła zawsze była o tym informowana, pomimo że zgodnie z prawem nie muszę tego robić, ponieważ lekcje religii nie są obowiązkowe. Chciałabym napisać skargę do szkoły, ponieważ został bezprawnie wykorzystany mój numer telefonu, a treść wiadomości sms jest dla mnie indoktrynacją, a Konstytucja zapewnia mi wolność wyznania. I za bardzo nie wiem, na jakie przepisy, związane może z RODO, mogę się powołać? Bardzo proszę o podpowiedź, bo ten kraj zaczyna być coraz bardziej chory.

Dopisek fundacji

Wzór skargi:

Inspektor Ochrony Danych (dyrektor?)

Szkoła Podstawowa  nr ….. im. ……………………………………………………………………..

w ……………………………………………

ul. ……………………………., …………………….

sprawa:  zapewnienie przestrzegania przepisów w zakresie przetwarzania szczególnych  kategorii danych osobowych obejmujących ujawnienie przekonań religijnych lub światopoglądowych.      

            Szanowna/y Pani/Panie

Zwracam się do Pani/Pana jako Inspektora Danych Osobowych przetwarzanych w szkole, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem), w następującej sprawie.

1. Na mocy § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie  warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz. U. nr 36 poz. 155 z dnia 24 kwietnia 1992 r. z późn. zm.) W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zwanych dalej „przedszkolami”, organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, zwanych dalej „szkołami”, organizuje się naukę religii i etyki: 1) w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców; 2) w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.

1a.  W przedszkolach zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia. W szkołach zajęcia religii i etyki uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2.   Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

3.   Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.”

Zgodnie zatem z § 1 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku niezbędną przesłanką dla zorganizowania w ramach planu zajęć szkolnych nauki religii lub etyki jest uprzednie otrzymanie przez osobę pełniącą funkcję dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły, od rodzica (opiekuna prawnego) lub odpowiednio ucznia, oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez rodzica (opiekuna prawnego) lub odpowiednio ucznia obejmującego oznaczenie imienia i nazwiska ucznia oraz życzenie (deklarację) uczestnictwa w zajęciach z określonej religii lub etyki, która stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia w celu wskazanym w oświadczeniu. 

Brak takiego pisemnego oświadczenia wyłącza możliwość uczestnictwa ucznia w zajęciach religii lub etyki a jednocześnie wyłącza możliwości przetwarzania danych osobowych ucznia lub jego rodziców w zakresie dotyczącym jego udziału w lekcji religii lub etyki.

Ponadto proszę o sprawdzenie czy, a jeśli tak, to na jakich zasadach dane osobowe uczniów Szkoły lub ich rodziców są przekazywane do odbiorców, takich jak kościoły lub związki wyznaniowe celem wykluczenia przypadków przekazywania tych danych tj. danych osobowych dzieci lub danych osobowych  rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, bez uprzedniej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci.

Ponadto, działając jako rodzic, zwracam się z wnioskiem o poszanowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz pozostałych obowiązujących przepisów prawnych.  Zgodnie bowiem z art. 53 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami; religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. W związku z tym to rodzice decydują o religijnym wychowaniu dziecka. Niedopuszczalne jest, aby Szkoła za pośrednictwem nauczycieli katechetów (księży) narzucała rodzicom zapisanie dziecka na lekcje religii rzymskokatolickiej. Jak stanowi art. 14 ust. 1 i 2 Konwencji o prawach dziecka, Państwa-Strony będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania, będą respektowały prawa i obowiązki rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych odnośnie do ukierunkowania dziecka w korzystaniu z jego prawa w sposób zgodny z rozwijającymi się zdolnościami dziecka. 
W tym przypadku Szkoła nie respektuje decyzji rodziców dotyczącej niezapisywania ich dzieci na lekcję religii. Powyższe normy, uszczegóławiane na poziomie krajowym w przepisach ustaw i rozporządzeń, stanowią podstawę do wniesienia niniejszej skargi.