„Po Mszy Świętej pozostajemy w kościele na uroczystym zakończeniu roku szkolnego wraz z wręczeniem awansów oraz świadectw z wyróżnieniem”, XIV LO w Katowicach organizuje zakończenie roku szkolnego w kościele – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Lublin, 28 czerwca 2023 r.

Dyrekcja XIV Liceum Ogólnokształcącego
Im. Mjr H. Sucharskiego w Katowicach
Ul. Józefowska 32
40-144 Katowice
e-mail:
xivlosucharski@wp.pl

Szanowni Państwo,

Z informacji umieszczonej na stronie internetowej szkoły wynika iż, uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023 odbyła się według następującego harmonogramu:

„Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 rozpocznie się o godz. 9:00 na placu kościelnym parafii Św. Józefa Robotnika na Józefowcu, gdzie zapraszamy Rodziców, Uczniów i Nauczycieli oraz byłych pracowników szkoły na Mszę Świętą do z okazji „25 lecia szkoły” połączoną z zakończeniem roku szkolnego.

Po Mszy Świętej pozostajemy w kościele na uroczystym zakończeniu roku szkolnego wraz z wręczeniem awansów oraz świadectw z wyróżnieniem.

Pozostałe świadectwa rozdane zostaną przez wychowawców w salach szkolnych”

link: http://www.suchar.katowice.pl/index.php/home/1356-ostatnie-dni-szkoly

Z powyższego komunikatu wynika, iż zakończenie roku szkolnego w zarządzanej przez Państwa placówce odbyło się w kościele i obejmowało mszę w obrządku rzymskokatolickim. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– jak rozumieć organizację zakończenia roku szkolnego w kościele w kontekście konstytucyjnego prawa do wolności sumienia i światopoglądu?

– o której godzinie odbyły się spotkania z wychowawcami dla dzieci i rodziców, którzy nie zechcieli uczestniczyć w zakończeniu roku szkolnego organizowanego w kościele rzymskokatolickim i w jaki sposób zostali oni o tym poinformowani przez Szkołę?

– czy uczniowie i rodzice niekatoliccy czują się komfortowo w związku z cytowanym porządkiem uroczystości, a szerzej – na co dzień w zarządzanej przez Państwa Szkole?

Powyższa sytuacja jest dyskryminująca dla uczniów należących do mniejszości światopoglądowych oraz narusza postanowienia Konstytucji RP m.in.:

Art. 25 ust. 2.
Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Art.30
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 32. ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Art. 32 ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

Art. 53 ust. 7 Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Ponadto pragnę zwrócić Państwa uwagę, że zgodnie z Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w  art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Nadmieniam również, że wyjścia na wydarzenia religijne związane z uczęszczaniem na zajęcia z religii określonego wyznania, powinny być organizowane przez katechetów. Do Fundacji wpływa wiele skarg od nauczycieli, którzy zwracają uwagę na fasadowy charakter „prośby” dyrektorów szkół o opiekę nad uczniami podczas mszy lub w czasie odprowadzania do Kościoła. Zwracam uwagę, że tego rodzaju „prośba”, kierowana przez przełożonego wobec pracowników w sposób zasadniczy łamie zapisy Konstytucji RP Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) w art 53 ust. 7). Nauczyciel „poproszony” przez przełożonego chcąc odmówić, jednocześnie zdradza, iż nie należy do wyznania rzymskokatolickiego.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie Fundacji z zachowaniem formy pisemnej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 18.07.2023 r. wpłynęła odpowiedź od Pani Justyny Kluz-Machlik, Dyrektor Szkoły o następującej treści:

Niestety w odpowiedzi szkoły ponownie pojawia się wątek „nikt z uczniów ani rodziców nie czuje się wykluczony czy dyskryminowany; nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń; udział jest dobrowolny”.

Z faktu, iż Pani oraz osoby, z którymi Pani rozmawia nie odbierają ani nie oceniają działań szkoły jako dyskryminacyjne nie wynika, iż nie mają one takiego charakteru, to Pani oraz osób z Panią się zgadzających opinia, niezgodna z linią argumentacyjną naszego pisma interwencyjnego.

Podobnie, nawet jeśli do szkoły nie wpływałyby żadne skargi ze strony uczniów czy rodziców, nie oznaczałoby to, że żaden z nich nie czuje się przez szkołę pokrzywdzony, czego dowodem jest niniejsza korespondencja. Oznacza to jedynie, że obawiają się oni upubliczniania swoich zastrzeżeń i dbając o swoje bezpieczeństwo, zgłaszają uwagi z zachowaniem anonimowości poprzez organizacje pozarządowe takie jak Fundacja Wolność od Religii. W oparciu o wieloletnie doświadczenie fundacji w obszarze zapobiegania dyskryminacji wiemy, iż osoby bezwyznaniowe obawiają się zgłaszać własne zastrzeżenia do szkół ze względu na częsty brak zrozumienia i kłopoty, które w następstwie mogą spotkać ich dzieci ze strony szkoły.

Można mieć również wątpliwości, czy jawny sprzeciw jednego rodzica lub niewielkiej grupy rodziców zostałby uszanowany przez dyrekcję szkoły.

W jaki sposób uczniowie „sprzeciwiający się” organizacji zakończenia roku szkolnego w kościele mieliby wziąć udział w uroczystościach wspólnych dla wszystkich? Szkoła nie wskazała nawet w informacji skierowanej do uczniów i rodziców godziny, o której odbędą się uroczystości w budynku szkolnym.

Czy dyrektor szkoły ma pewność, że każdy wychowawca chciał pójść do kościoła i tam wykonywać swoje obowiązki? W jakiej sytuacji byłby, gdyby jako jedyny/jedyna sprzeciwił się woli dyrekcji szkoły?