SP Nr 24 w Krakowie, rozpoczęcie roku szkolnego „po Mszy św.” – interwencja fundacji

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Religia/etyka w szkole

Lublin, 1 września 2023 r.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 24
ul. Aleksandry 17

 30-837 Kraków
e-mail: dyrektor@zsp11.krakow.pl

               Szanowni Państwo,

Z informacji umieszczonej na stronie internetowej szkoły wynika iż, uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 odbywa się według następującego harmonogramu:

MSZE ŚWIĘTE – Parafia Najświętszej Rodziny w Krakowie
8.30 kl. VII – VIII
9.30 kl. I – VI  i  „zerówka”
KLASY I-III
po Mszy św. udają się na halę sportową, gdzie odbędzie się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2023/2024, po apelu spotkanie z wychowawcami w klasach.”

Z powyższego komunikatu wynika, że rozpoczęcie roku szkolnego w zarządzanej przez Państwa placówce odbywa się w kościele parafialnym i obejmuje mszę w obrządku rzymskokatolickim. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– jak rozumieć organizację rozpoczęcia roku szkolnego w kościele w kontekście konstytucyjnego prawa do wolności sumienia i światopoglądu?

– o której godzinie odbywają się spotkania z wychowawcami dla dzieci i rodziców, którzy nie zechcą uczestniczyć w rozpoczęciu roku szkolnego w kościele rzymskokatolickim i w jaki sposób zostaną oni o tym poinformowani przez Szkołę? Co oznacza „po Mszy św.”?

– czy uczniowie i rodzice niekatoliccy czują się komfortowo w związku z cytowanym porządkiem uroczystości, a szerzej – na co dzień w zarządzanej przez Państwa Szkole?

Powyższa sytuacja jest dyskryminująca dla uczniów należących do mniejszości światopoglądowych oraz narusza postanowienia Konstytucji RP m.in.:

Art. 25 ust. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Art.30
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 32. ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Art. 32 ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

Art. 53 ust. 7 Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Ponadto pragnę zwrócić Państwa uwagę, że zgodnie z Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w  art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Wydarzenia szkolne, zgodnie z neutralnym światopoglądowo statusem publicznych placówek oświatowych nie powinny rozpoczynać się mszą w kościele rzymsko-katolickim. Dyrektor szkoły może zaprosić wszystkich uczniów na uroczysty apel, a informacja o mszy powinna być informacją dodatkową. Zaproszenie na msze w kościele rzymsko-katolickim nie powinno być kierowane bezpośrednio przez Dyrektora a jedynie przez katechetę lub środowiska, z którymi szkoła współpracuje. Informacja powinna również wskazywać, iż udział we mszy w odróżnieniu od udziału w apelu ma charakter nadobowiązkowy.

Nadmieniam również, że wyjścia na wydarzenia religijne związane z uczęszczaniem na zajęcia z religii określonego wyznania, powinny być organizowane przez katechetów. Do fundacji wpływa wiele skarg od nauczycieli, którzy zwracają uwagę na fasadowy charakter „prośby” dyrektorów szkół o opiekę nad uczniami podczas mszy lub w czasie odprowadzania do Kościoła. Zwracam uwagę, że tego rodzaju „prośba”, kierowana przez przełożonego wobec pracowników w sposób zasadniczy łamie zapisy Konstytucji RP „Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) w art 53 ust. 7). Nauczyciel „poproszony” przez przełożonego chcąc odmówić, jednocześnie zdradza, iż nie należy do wyznania rzymskokatolickiego.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie fundacji z zachowaniem formy pisemnej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 1 września wpłynęła odpowiedź dyrektor ZSP:

Szanowna Pani,

informacja na stronie internetowej jest skierowana przede wszystkim do
naszych uczniów i ich rodziców, którzy w przypadku jakikolwiek
wątpliwości weryfikują informację telefonicznie. Dzieci uczęszczające do
nas do szkoły są informowane o spotkaniu z wychowawcami  przez nich
poprzez dziennik lub maile. Jakiekolwiek insynuacje na temat nierównego
traktowania są niewłaściwe, czego dowodem jest organizacja w naszej
placówce zarówno zajęć religii, jak też etyki.
Tekst na stronie jest KOMUNIKATEM nie niesie z sobą wymiaru przymusu. 
Pod tekstem nie ma podpisu dyrektora, który nakazywałby w jakikolwiek
sposób uczestniczyć w mszy.
Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na sposób formułowania wiadomości
skierowanych do naszej społeczności szkolnej.

W związku z otrzymaną odpowiedzią (bez podpisu) fundacja przesłała następujące zapytanie:

Lublin, 5 września 2023 r.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 24
ul. Aleksandry 17

30-837 Kraków
e-mail: dyrektor@zsp11.krakow.pl

               Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do przesłanej odpowiedzi z dnia 1 września 2023 r. na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie informacji:

  1. Kto opracował treść KOMUNIKATU, który został umieszczony na stronie www? Kto w szkole nadzoruje treść tych publikacji?
  2. O której godzinie odbyły się spotkania z wychowawcami uczniów i ich rodziców, którzy nie uczestniczyli w rozpoczęciu roku szkolnego w kościele rzymskokatolickim i w jaki sposób zostali oni o tym poinformowani przez Szkołę? Co oznacza w praktyce „po Mszy św.”?
  3. Ile oświadczeń wskazujących na życzenie rodziców co do udziału ich dzieci w lekcjach etyki szkoła otrzymała w roku szkolnym 2022/2023 oraz w 2023/2024?
  4. Czy szkoła zbiera oświadczenia rodziców lub pełnoletnich uczniów w sprawie ich udziału w lekcjach religii lub/i etyki przed dopuszczeniem uczniów do udziału w zajęciach?
  5. Czy zbieranie ww. oświadczeń jest ponawiane w każdym kolejnym roku szkolnym?
  6. Czy religia i etyka jest w planie zajęć uczniów klas pierwszych?
  7. Czy wychowawcy klas utworzyli wirtualne oddziały dla uczniów zapisanych na lekcje religii rzymskokatolickiej w dzienniku elektronicznym?
  8. Ile godzin „okienek” w swoich tygodniowych planach zajęć mają nauczyciele katecheci w I semestrze roku szkolnego 2023/2024? Przez „okienko” rozumiemy spowodowane ułożeniem planu relatywnie krótkie – długości 1-2 lekcji przerwy, w czasie których nauczyciel nie prowadzi swoich lekcji. Prosimy nie uwzględniać jako „okienek” planu zakładającego, że nauczyciel przychodzi do szkoły dwa razy dziennie – rano i po południu
  9. Czy uczniowie zapisani na lekcje etyki muszą oczekiwać na te zajęcia przed lub po lekcjach? Jeśli tak ile godzin „okienek” w swoich tygodniowych planach zajęć mają uczniowie zapisani na lekcje etyki w szkole?
  10. Ile godzin „okienek” w swoich tygodniowych planach zajęć mają uczniowie, których rodzice zapisani na katechezę?

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 3 października 2023 r. wpłynęła odpowiedź (informacja niepełna) od Pani Urszuli Kozińskiej, dyrektor szkoły.