„Nauczyciele są zmuszani do prowadzenia klas do kościoła i pilnowania porządku w czasie trwania rekolekcji. Nikt nie ma odwagi sprzeciwić się dyrekcji łamiącej prawo” – interwencja fundacji w SP nr 3 w Radomiu

Aktualności Działania Praktyki religijne w szkole Rekolekcje/jasełka

Lublin, 20 marca 2024 r.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza
Ul. Jana III Sobieskiego 12
26-617 Radom
e-mail:
sekretariat@psp3.radom.pl

                              Szanowni Państwo,

         Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii w odpowiedzi na prośby nauczycieli pracujących w zarządzanej przez Państwa placówce oświatowej oraz w imię przestrzegania fundamentalnych praw związanych z wolnością wyznania i sumienia, zwracam się z prośbą o niewyrażanie zgody organizatorom rekolekcji na dowolne przerywanie zajęć szkolnych rekolekcjami i zapewnienie całkowicie dobrowolnego udziału w praktykach religijnych uczniów oraz nauczycieli.

         Otrzymaliśmy informację, że zgodnie z treścią pisma skierowanego przez Dyrekcję szkoły do nauczycieli: przesyłam Państwu plan rekolekcji uzgodniony z katechetami uczacymi w naszej szkole i księdzem proboszczem. Zgodnie z wcześniejsza informacja nauczyciele majacy o wyznaczonej godzinie lekcję z dana klasa sprawuja nad uczniami opieke podczas nauk rekolekcyjnych w kościele (pełnia opiekę także w drodze do kościoła i z kościoła). Nauczyciel pełniacy opiekę nad klas organizuje zbiórkę uczniów przed szkoła. W temacie lekcji wpisujemy: Udział klasy w rekolekcjach” nauczyciele są zmuszani do prowadzenia klas do kościoła i pilnowania porządku w czasie trwania rekolekcji. Nikt nie ma odwagi sprzeciwić się dyrekcji łamiącej prawo.

Jak wskazuje konstytucja i prawo oświatowe, rodzice samodzielnie występują do szkoły z ewentualnym życzeniem co do uczestniczenia ich dzieci w lekcjach religii danego wyznania oraz w uroczystościach religijnych lub też biorą w nich dobrowolny udział na zaproszenie katechetów. § 10 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach wskazuje, że uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizowanych w innym terminie.

Wychowanie religijne nie jest zadaniem władzy publicznej, ale prawem rodziców. Państwo jedynie stwarza warunki, by umożliwić uczestniczenie dzieci i młodzieży w rekolekcjach, poprzez zwolnienie ich z wypełniania obowiązku szkolnego w tych dniach. Art. 52 ust. 3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.                       

Dlatego też szkoła powinna zebrać od rodziców informację, czy chcą skorzystać z ICH PRAWA DO ZWOLNIENIA DZIECKA Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH w celu odbycia praktyk religijnych jakimi są rekolekcje i dokonać stosownej adnotacji w dzienniku. Deklaracja chęci uczestniczenia w lekcjach religii, nawet jeśli została złożona przez rodziców uczniów nie jest jednoznaczna z chęcią uczestniczenia w dowolnych uroczystościach religijnych w przyszłości, jest wyłącznie deklaracją chęci uczestniczenia w lekcjach religii, podobnie nie jest deklaracją światopoglądową, a szkoły nie mają prawa pytać uczniów o wyznanie ani światopogląd.

Jednocześnie dla uczniów, którzy nie zostali zwolnieni ze szkoły przez rodziców szkoła ma zapewnić zajęcia szkolne. Z obowiązujących aktów prawnych wynika wprost, że w czasie rekolekcji w szkołach publicznych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się zgodnie z planem i obecność uczniów jest odnotowywana w dzienniku lekcyjnym. Jeśli są to dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w rozumieniu § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego tzw. dni dyrektorskie, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, na które rodzice mogą, ale nie muszą posłać dzieci (obecność jest odnotowywana w dzienniku zajęć w świetlicy lub bibliotece szkolnej).

Powyższe stanowisko prezentował Minister Edukacji Narodowej w piśmie do fundacji z dnia 27 czerwca 2017 r. wskazując, że uczniowie nieuczestniczący w rekolekcjach są zobowiązani do udziału w zajęciach szkolnych odbywających się w godzinach ustalonego stałego planu zajęć i mają odnotowywany fakt obecności na       tych zajęciach. Nieuprawnione jest więc informowanie rodziców, że w czasie rekolekcji nie ma zajęć – z wyjątkiem sytuacji, gdy wszyscy uczniowie szkoły uczęszczają na religię.

Działanie szkoły, która wyprowadza wszystkich uczniów zapisanych na religię do kościoła, przyjmuje formę zmuszania do udziału w praktykach religijnych, która wprost jest naruszeniem Konstytucji RP (Art. 53 ust. 6 Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych). Z korespondencji prowadzonej przez fundację z Ministerstwem Edukacji Narodowej wynika, że wszelkie zajęcia wykraczające poza realizację podstawy programowej a więc m.in. udział uczniów w uroczystościach kościelnych powinny odbywać się za zgodą rodziców. 

Organizacja praktyk religijnych to wewnętrzna sprawa związków wyznaniowych, a angażowanie nauczycieli – niezależnie od ich światopoglądu – do opieki nad uczniami biorącymi udział w rekolekcjach, wykracza poza ustawowe gwarancje bezstronności władzy publicznej i poza obowiązek organizacji lekcji religii oraz narusza podstawowe prawa obywatelskie jak prawo do nieujawniania światopoglądu (nauczyciele).

         Nadmieniam, że wyjścia na wydarzenia religijne związane z uczęszczaniem na zajęcia z religii określonego wyznania, powinny być organizowane przez katechetów. Do fundacji wpływa wiele skarg od nauczycieli, którzy zwracają uwagę na fasadowy charakter „prośby” dyrektorów szkół o opiekę nad uczniami podczas rekolekcji lub w czasie odprowadzania do/z kościoła. Zwracamy uwagę, że tego rodzaju „prośba”, kierowana przez przełożonego wobec pracowników w sposób zasadniczy łamie zapisy Konstytucji RP Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) w art 53 ust. 7). Nauczyciel „poproszony” przez przełożonego chcąc odmówić, jednocześnie zdradza, iż nie należy do wyznania rzymskokatolickiego.

Chciałabym również wspomnieć, że w ubiegłych latach nauczyciele przekazywali do fundacji skargi, z których wynika, że dyrektorzy szkół wydawali im polecenia – lub przekazywali „dorozumiane oczekiwanie” – sprawowania opieki nad uczniami w czasie rekolekcji organizowanych przez proboszcza, co prowadziło do poddawania nauczycieli „wbrew ich woli czynnościom, które stanowią formę praktyki religijnej„. Takie zachowania dyrektorów szkół stanowią naruszenie dóbr osobistych nauczycieli. (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2013 r. sygn. akt II CSK 1/13). Niezależne od tego wskazujemy, że powyższe przypadki powinny być kwalifikowane jako naruszenie art. 11 zn 1 Kodeksu pracy tj. obowiązku szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika, a także w przypadkach skrajnych przybierają postać mobbingu w rozumieniu art. 94 zn 4 Kodeksu pracy.

Ponadto zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1,2,3 i 6 ustawy Prawo oświatowe dyrektor odpowiada za organizację i standard opieki „W CZASIE ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ”. Formalnie organizatorem rekolekcji nie jest ani szkoła czy katecheta lecz proboszcz parafii kościoła katolickiego, która ma osobowość prawną i zatem może przyjąć odpowiedzialność cywilną za przebieg rekolekcji i bezpieczeństwo uczniów przebywających pod opieką proboszcza i osób, którymi się posługuje tj. księży, zakonnic i katechetów lub katechetek. „Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 5 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, jednostką Kościoła Katolickiego mającą osobowość prawną jest parafia, a jej organem – proboszcz. Powyższy przepis pozostaje w związku z kanonem 532, według którego proboszcz występuje w imieniu parafii w załatwianiu wszystkich czynnościach prawnych„; (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2004 r., IV CK 108/03). Odpowiednie regulacje dotyczą również parafii pozostałych kościołów, których działalność jest regulowana ustawowo przez Rzeczpospolitą Polską.   

Liczę na zrozumienie i Państwa wrażliwość jako reprezentantów władzy publicznej, proszę również o udzielenie odpowiedzi z zachowaniem formy pisemnej.

Jednocześnie na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej działalności, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. W jaki sposób szkoła pozyskała informacje, który z rodziców chce skorzystać z prawa do zwolnienia dziecka z zajęć szkolnych w celu odbycia praktyk religijnych? Ilu uczniów zostało zwolnionych na rekolekcje?
 2. Czy w dzienniku elektronicznym zostało odnotowane zwolnienie uczniów?
 3. Kiedy i w jaki sposób dyrekcja szkoły została powiadomiona o terminie rekolekcji przez organizatora?
 4. Kiedy i w jaki sposób dyrekcja szkoły powiadomiła o terminie i sposobie organizacji rekolekcji rodziców i uczniów.
 5. Czy dyrekcja szkoły proponowała proboszczowi, aby organizował praktyki religijne poza czasem zajęć szkolnych?
 6. Czy dyrekcja szkoły przydzieliła opiekę nauczycieli nad uczniami zgodnie z planem zajęć? Czy nauczyciel pracujący w zarządzanej przez Państwa placówce może odmówić zaprowadzania uczniów do i z kościoła w ramach swoich obowiązków służbowych? W jaki sposób ma zadeklarować odmowę?
 7. Ilu nauczycieli nie posiadających skierowania do nauczania religii opiekuję się uczniami podczas rekolekcji?
 8. Ilu katechetów opiekuję się uczniami podczas rekolekcji?
 9. Ilu nauczycieli opiekuję się uczniami nieuczestniczącymi w rekolekcjach?
 10. Dla ilu oddziałów w szkole zajęcia dydaktyczne odbywały się zgodnie z ich planem zajęć a dla ilu zorganizowano jedynie zajęcia opiekuńcze? Ilu uczniów, z ilu oddziałów uczestniczyło w tych zajęciach?
 11. Ilu jest uczniów zapisanych na religię rzymskokatolicką w roku szkolnym 2023/2024?
 12. Ilu uczniów w szkole nie jest zapisanych na religię rzymskokatolicką w roku szkolnym 2023/2024 (prosimy o wskazanie wyniku ilościowo i procentowo)?

Wskazuję również, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany adres e-mail fundacja.wor@gmail.com,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej.

 Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

Dnia 4 kwietnia 2024 r. skierowaliśmy do szkoły wezwanie przedsądowe. W dniu 11 kwietnia 2024 r. szkoła udzieliła odpowiedzi na zadane pytania.

Pan Michał Jagiełło, dyrektor szkoły, że SPRAWDZANO OBECNOŚĆ NA REKOLEKCJACH, unika odpowiedzi na pytanie kiedy został poinformowany przez proboszcza o terminie rekolekcji. Dyrektor przyznaje, że NAKAZUJE NAUCZYCIELOM OPIEKĘ NAD UCZNIAMI PODCZAS REKOLEKCJI ZGODNIE ZE STAŁYM PLANEM ZAJĘĆ. Nauczyciel może ODMÓWIĆ ale musi zgłosić jawny, ustny sprzeciw. Uczniowie nieuczestniczący w rekolekcjach byli pod opieką PEDAGOGA, PSYCHOLOGA I WYCHOWAWCY ŚWIETLICY.

Jednocześnie dyrektor sam sobie zaprzecza informując, że w czasie rekolekcji odbywały się zajęcia dydaktyczne.

10% uczniów nie uczęszcza na religię. Dyrektor podał wyłącznie wynik procentowy NIE UDZIELIŁ INFORMACJI O TYM ILE DOKŁADNIE OSÓB UCZĘSZCZA/NIE UCZĘSZCZA.

W następstwie otrzymanej odpowiedzi w dniu 12 kwietnia 2024 r. fundacja skierowała pismo do Kuratorium Oświaty w Warszawie o treści jak niżej:

Lublin, 12 kwietnia 2024 r.

Szanowna Pani Wioletta Krzyżanowska
Mazowiecki Kurator Oświaty
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
email: kuratorium@kuratorium.waw.pl

Do wiadomości:

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza
Ul. Jana III Sobieskiego 12
 26-617 Radom
e-mail: sekretariat@psp3.radom.pl

                              Szanowna Pani Kurator,

         W dniu 20 marca 2024 r. fundacja zwróciła się z pismem do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Radomiu w związku z otrzymaną informacją o zmuszaniu nauczycieli do opieki nad uczniami podczas odbywania przez nich praktyk religijnych.

Komunikat dyrektora skierowany do nauczycieli brzmiał następująco: przesyłam Państwu plan rekolekcji uzgodniony z katechetami uczacymi w naszej szkole i księdzem proboszczem. Zgodnie z wcześniejsza informacja nauczyciele majacy o wyznaczonej godzinie lekcję z dana klasa sprawuja nad uczniami opieke podczas nauk rekolekcyjnych w kościele (pełnia opiekę także w drodze do kościoła i z kościoła). Nauczyciel pełniacy opiekę nad klas organizuje zbiórkę uczniów przed szkoła. W temacie lekcji wpisujemy: Udział klasy w rekolekcjach”

Pracujący w szkole nauczyciele informują fundację, że są zmuszani do prowadzenia klas do kościoła i pilnowania porządku w czasie trwania rekolekcji. Nikt nie ma odwagi sprzeciwić się dyrekcji łamiącej prawo.

            Dyrektor szkoły zdecydował się udzielić odpowiedzi na pytania fundacji zadane w trybie UDIP dopiero po odebraniu wezwania przedsądowego. Pismo wpłynęło 11 kwietnia 2024 r. Pan Michał Jagiełło, dyrektor szkoły informuje fundację, że nauczyciele sprawdzali obecność uczniów na spotkaniach rekolekcyjnych.

            Dyrektor unika odpowiedzi na pytanie, kiedy został poinformowany przez proboszcza o terminie rekolekcji.

            Dyrektor przyznaje, że nakazuje nauczycielom opiekę nad uczniami podczas rekolekcji zgodnie z ich planem zajęć. Nauczyciel może odmówić ale musi zgłosić Panu    Michałowi Jagiełło swój jawny, ustny sprzeciw. Uczniowie nieuczestniczący w rekolekcjach przebywają pod opieką pedagoga, psychologa i wychowawców w świetlicy, mają odwoływane zajęcia dydaktyczne z powodu rekolekcji.  Jednocześnie dyrektor sam sobie zaprzecza, informując, że w czasie rekolekcji odbywały się zajęcia dydaktyczne. 10% uczniów w szkole nie uczęszcza na religię, dyrektor podał fundacji wyłącznie wynik procentowy, nie udzielił nam informacji o   tym ilu dokładnie uczniów nie uczęszcza.

            Chcemy podkreślić, że zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach szkoła jest zobowiązana do ZWOLNIENIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH tj. powinna zebrać informacje od rodziców, którzy zwalniają swoje dzieci z zajęć    dydaktycznych w celu odbycia praktyk religijnych jakimi są rekolekcje i dokonać   stosownej adnotacji w dzienniku. Zwolnienie ucznia z zajęć       odbywać się może tylko w określonym celu tj. na CZAS KIEDY REKOLEKCJE SIĘ ODBYWAJĄ, jednak szkoła nie może w żaden sposób kontrolować i sprawdzać obecności na rekolekcjach.

Zgodnie z Konstytucją RP oraz prawem oświatowym rodzice samodzielnie występują do szkoły z ewentualnym życzeniem co do uczestniczenia ich dzieci w lekcjach religii danego wyznania oraz w uroczystościach religijnych lub też biorą w nich dobrowolny udział na zaproszenie katechetów. § 10 Rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach wskazuje, że Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.

W opinii fundacji w związku z powyższym szkoła jest zobowiązana zebrać oświadczenia rodziców, którzy zwalniają swoje dzieci z zajęć dydaktycznych na rekolekcje a pozostałym uczniom winien zapewnić dostęp do edukacji i możliwość udziału w zajęciach dydaktycznych. Minister Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 27 czerwca 2017 r. skierowanym do fundacji wskazuje, że uczniowie nieuczestniczący w rekolekcjach „są zobowiązani do udziału w zajęciach szkolnych odbywających się w godzinach ustalonego stałego planu zajęć i mają odnotowywany fakt obecności na tych zajęciach. Nieuprawnione jest więc informowanie rodziców, że w czasie rekolekcji nie ma zajęć – z wyjątkiem sytuacji, gdy wszyscy uczniowie szkoły uczęszczają na religię”. Jeśli są to dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w rozumieniu § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, na które rodzice mogą, ale nie muszą posłać dzieci, których obecność jest odnotowywana w dzienniku zajęć w świetlicy.

Powyżej przywołane przepisy oznaczają, że dyrektor szkoły publicznej ustala z organizatorem rekolekcji zasady organizacji zwolnienia uczniów uczestniczących w rekolekcjach z zajęć szkolnych, w dniach, w których takie rekolekcje mają się odbywać, a o których dyrektor szkoły musi być powiadomiony przez organizatora rekolekcji z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Dyrektor szkoły nie organizuje rekolekcji wielkopostnych, ponieważ jest organem władzy publicznej, a zgodnie z art. 8 ust. 2 Konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r.  „Organizowanie kultu publicznego należy do władzy kościelnej zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa polskiego”. Ostatnie zdanie ww. § 10 ust. 1 Rozporządzenia stanowi przy tym o „odrębnych ustaleniach między organizującymi rekolekcje a szkołą„.

Zatem zgodnie z przepisami prawa oświatowego dyrektor szkoły publicznej, jeśli otrzyma we właściwym terminie zawiadomienie od organizatora rekolekcji, ma obowiązek ustalić z organizatorem rekolekcji czas i miejsce przekazania pieczy nad uczniami katechetom. Jakiekolwiek inne działania Dyrektora szkoły publicznej w zakresie organizacji rekolekcji wielkopostnych są działaniami bez podstawy prawnej.  Zgodnie z wyrażoną w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą legalizmu, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, co jest jednoznacznie rozumiane jako nakaz ścisłej wykładni przepisów kompetencyjnych oraz stosowania zasady „co nie jest im dozwolone, jest zakazane”. (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r., K 20/01).  Przekroczenie uprawnień dyrektora szkoły publicznej rodzi w tym zakresie bardzo poważne konsekwencje pedagogiczne: odwołując zajęcia dydaktyczne, udostępniając wyłącznie jednemu związkowi wyznaniowemu pomieszczenia szkolne w dowolnie wskazanym przez niego czasie, również wówczas gdy szkoła ”pracuje”, wykorzystywanie podległych pracowników-nauczycieli do opieki nad uczniami w czasie odbywania przez nich praktyk religijnych, tworzy on wrażenie, że władza publiczna jest powołana do organizacji kultu religijnego, a szkoła publiczna jest instytucją, która organizuje tego rodzaju kult, co może dodatkowo potęgować poczucie dyskryminacji i wykluczenia dzieci bezwyznaniowych lub wyznających religie inne niż katolicka.

            Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej formułuje zakaz dyskryminacji i wskazuje na równość wszystkich obywateli. Religia rzymskokatolicka może być przedmiotem nauczania jednak uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.

Ponadto podstawowym i priorytetowym zadaniem szkoły jest zapewnienie uczniom dostępu do edukacji, zgodnie z zatwierdzonymi programami nauczania, w odpowiedniej liczbie godzin. Powyższe stanowi jednocześnie realizację zadań publicznych. W tygodniowym planie zajęć szkoła wyznacza ściśle określone godziny zajęć poszczególnych przedmiotów, a zastąpienie lekcji wydarzeniami religijnymi powoduje powstawanie zaległości w przerabianym materiale.  

            W związku z powyższych uprzejmie prosimy Panią kurator o:

 1. Wskazanie podstawy prawnej, w oparciu o którą dyrektor odwołał zajęcia dydaktyczne z powodu rekolekcji i skierował uczniów nieuczęszczających na religię do świetlicy. Prosimy o wskazanie aktu prawnego, który pozwala dyrektorom szkół odwoływać zajęcia szkolne z powodu udziału części uczniów w praktykach religijnych.
 2. Przedstawienie stanowiska kuratora w sprawie odwoływania zajęć dydaktycznych z powodu rekolekcji w podległych szkołach
 3. Przedstawienie stanowiska kuratora w kwestii pozyskiwania od rodziców uczniów zwalniających ich na rekolekcje stosownej informacji. Czy wyrażenie przez rodzica życzenia organizacji lekcji religii dla jego dziecka upoważnia szkołę do wyprowadzenia ucznia do kościoła (przez nauczycieli przedmiotu, z którym w danym czasie ma planowe zajęcia), czy też zaprowadzenia ucznia do sali gimnastycznej, w której proboszcz organizuje praktyki religijne? Czy tego rodzaju praktyka jest zgodna z zasadą legalizmu obowiązującą dyrektorów szkół?
 4. Prosimy również o odniesienie się do kwestii, kto jest prawnie odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów (np. będzie odpowiadał w przypadku wypadku), jeśli dyrektor szkoły nie ma pisemnych zgód na wyjście na rekolekcje do kościoła – rodzice, parafia, czy szkoła?
 5. Prosimy także o odniesienie się do kwestii delegowania nauczycieli do opieki nad uczniami biorącymi udział w rekolekcjach – czy takie polecenie („prośba”) ze strony przełożonego nie stanowi naruszenia wolności sumienia nauczycieli?

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu


               Załączniki:

– pismo fundacji do dyrekcji szkoły z dnia 20 marca 2024 r.

– wezwanie przedsądowe z dnia 4 kwietnia 2024 r.

– odpowiedź dyrekcji szkoły z dnia 11.04.2024 r.

W dniu 15 maja 2024 r. otrzymaliśmy odpowiedź Kuratorium w Warszawie (Delegatura w Radomiu). Niestety Pani Wioletta Krzyżanowska, nowa kurator koalicji 15 października zupełnie nie odniosła się do zadanych pytań. Jest to przykład jak politycy/urzędnicy zupełnie ignorują organizacje pozarządowe, które działają w imię obrony praw człowieka.