Msza w miejsce zajęć dydaktycznych w Planie Zajęć – interwencja Fundacji

W dniu 11 października Fundacja wysłała pismo do dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 25 w Warszawie, kolejnej już szkoły, w której w miejsce zajęć dydaktycznych proponuje się uczniom udział w mszy rzymskokatolickiej. Praktyka ta narusza godność uczniów i rodziców wyznań innych niż wyznanie rzymskokatolickie lub bezwyznaniowych i nie znajduje uzasadnienia.

Na dzień 4. września 2018r., w miejsce planowych zajęć dydaktycznych zaplanowano udział uczniów zapisanych na lekcje religii rzymskokatolickiej w mszy. Rodzice, którzy nie wyrażali zgody na udział ich dzieci w mszy mogli poinformować wychowawcę, który w następstwie zaprowadzał uczennicę/ucznia do świetlicy, zabierając pozostałą część klasy na uroczystość szkolną (?).

Praktyka ta narusza normy Konstytucji RP Art. 25 ust. 2. „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”, Art. 30 „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”, Art. 32. ust. 1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”, Art. 32 ust. 2 „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”, Art. 53 ust. 6 „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnychoraz jest dyskryminująca dla uczniów należących do mniejszości światopoglądowych.

Pragniemy również przypomnieć, że zgodnie z m.in. Ustawą o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w  art. 10 ust. 1 Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

Z korespondencji prowadzonej przez Fundację z Ministerstwem Edukacji Narodowej wynika, iż wszelkie zajęcia wykraczające poza realizację podstawy programowej a więc m.in. udział uczniów w uroczystościach kościelnych powinny odbywać się za zgodą rodziców”.  W związku z powyższym Fundacja zwraca się do Państwa z pytaniem, w jaki sposób pozyskali Państwo zgody rodziców na wyprowadzenie uczniów z budynku szkoły na mszę do kościoła? Kto opiekował się uczniami podczas mszy? Czy wychowawcy zostali zaproszeni do uczestnictwa w mszy przez dyrektora placówki czy ich udział był obligatoryjny, gdyż msza została wpisana w Plan Zajęć? Czy w opinii dyrekcji, uczniowie i rodzice niekatoliccy czują się komfortowo w związku ze wspomnianą praktyką organizowania wyjść na mszę dla uczniów należących do wyznania rzymskokatolickiego?

Nadmieniamy, że wyjścia na wydarzenia religijne związane z uczęszczaniem na zajęcia z religii określonego wyznania, powinny być organizowane przez katechetów. Do Fundacji wpływa wiele skarg od nauczycieli, którzy zwracają uwagę na fasadowy charakter „prośby” dyrektorów szkół o opiekę nad uczniami podczas mszy lub w czasie odprowadzania do Kościoła. Zwracam uwagę, że tego rodzaju „prośba”, kierowana przez przełożonego wobec pracowników w sposób zasadniczy łamie zapisy Konstytucji RP Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483) w art 53 ust. 7). Nauczyciel „poproszony” przez przełożonego chcąc odmówić, jednocześnie zdradza, iż nie należy do wyznania rzymskokatolickiego.

Pełna treść pisma:

Pismo do SPnr 25 Warszawa w sprawie mszy.pdf