Szkoła wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Dlaczego nie uniwersalne zasady etyczne? – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 14.11.2016 r. fundacja wysłała pismo do Dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Poznaniu, z prośbą o zmianę brzmienia zapisów Statutu tj. „Nauczanie i wychowanie w szkole opiera się na chrześcijańskim systemie wartości, służy rozwijaniu w młodzieży poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku dla każdego człowieka, miłości ojczyzny, poszanowania wszystkich kultur i tradycji.”

Zaniepokojeni rodzice zgłaszający się do Fundacji wyrażają wątpliwości czy formułując powyższy zapis szkoła z należytą troskę dba o prawa uczniów rodziców należących do mniejszości bezwyznaniowej? Opieranie wszystkich wartości szkoły na chrześcijańskich zasadach etycznych wyklucza ze szkolnej społeczności uczniów, którzy korzystają z innych zasad etycznych niż chrześcijańskie lub też uczniom tym narzuca zasady niezgodne z przyjętymi przez ich rodziców, co narusza m. in. konstytucyjny zapis o prawie rodziców do wychowania swych dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami (art. 53 ust. 1 Konstytucji RP). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o bezzwłoczną zmianę zapisów zawartych w Statucie na zgodne z Konstytucją RP i prawem oświatowym.

Pełna treść pisma:

Pismo do ZS nr 1 Poznań statut wartości chrześcijańskie.pdf

W dniu 07.12.2016r. wpłynęła odpowiedź ze szkoły. Prośba o zmianę zapisów Statutu została uwzględniona, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Pełna treść odpowiedzi:

Pismo z dn. 30.11.16 ZS nr 1 Poznań.pdf

wartości chrześcijanskie