Pismo interwencyjne fundacji wysłane do I LO w Garwolinie w związku z błędną informacją wpisaną do wzoru oświadczenia dot. uczestnictwa w zajęciach religii/etyki

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Lublin, 02.08.2021 r.

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego
ul. Długa 35
08-400 Garwolin
sekretariat@logarwolin.edu.pl

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej kampanii społecznej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących procedury zwalniania uczniów z zajęć religii lub etyki, na które zostali zapisani na początku nauki w szkole. Rodzice uczniów zapisanych do klas pierwszych otrzymują do podpisania druk oświadczenia dotyczącego udziału w lekcjach religii lub/i etyki, na którym umieszczono informację, że „oświadczenie obowiązuje w okresie nauki w szkole”. Czy oznacza to, że złożone oświadczenie nie może zostać zmienione przez cały okres nauki w szkole?

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę również o odpowiedzi na poniższe pytania. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, określam następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji, tj. wysyłka na wskazany powyżej adres e-mail,  jako załącznik do korespondencji elektronicznej:

– jakiego wyznania/religii dotyczy opisana procedura (wzór oświadczenia wskazuje, że chodzi o uczestnictwo w lekcjach religii jednak rodzic nie ma możliwości wpisania wyznania)?

– czy w szkole organizowane są lekcje etyki?

– ilu uczniów uczęszczało w szkole na lekcje etyki i religii w ubiegłym roku szkolnym 2021/2021?

– w jaki sposób dyrekcja szkoły informuje uczniów o możliwości uczęszczania na lekcje etyki lub religii i etyki jednocześnie?

–  czy wychowawcy klas utworzyli wirtualne oddziały dla uczniów zapisanych na lekcje religii rzymskokatolickiej w dzienniku elektronicznym?

– ilu uczniów złożyło rezygnację z udziału w lekcjach religii katolickiej w trakcie roku szkolnego 2020/2021 (rozumiemy przez to zarówno rezygnacje składane w imieniu uczniów/uczennic niepełnoletnich przez rodziców/opiekunów prawnych oraz składane osobiście przez uczniów pełnoletnich)?

– ile godzin „okienek” w swoich tygodniowych planach zajęć mają nauczyciele katecheci w I semestrze roku szkolnego 2021/2022? Przez „okienko” rozumiemy spowodowane ułożeniem planu relatywnie krótkie – długości 1-2 lekcji przerwy, w czasie których nauczyciel nie prowadzi swoich lekcji. Prosimy nie uwzględniać jako „okienek” planu zakładającego, że nauczyciel przychodzi do szkoły dwa razy dziennie – rano i po południu.

Ponadto pragnę zwrócić Państwa uwagę, że na mocy § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w  sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2017 roku §1

1.     W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zwanych dalej „przedszkolami”, organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, zwanych dalej „szkołami”, organizuje się naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców;

2) w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.

1a.  W przedszkolach zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia. W szkołach zajęcia religii i etyki uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2.     Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

3.     Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

Do dnia 17.08.2021 r. nie wpłynęła odpowiedź szkoły. Niestety to stosunkowo często obserwowana przez nas sytuacja, kiedy szkoły „nie zauważają” korespondencji przesłanej drogą elektroniczną, pomimo posiadanego obowiązku.

Szkoła publiczna prowadzona przez organ administracji rządowej lub jednostkę samorządu terytorialnego jako jednostka budżetowa w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) realizująca zadania publiczne, o których mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.) ma obowiązek posiadania skrzynki e-PUAP.

W związku z powyższym w dniu 17.08.2021 r. fundacja ponowiła pytania na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej i nadała pismo listem poleconym.

W związku z brakiem odpowiedzi na wniosek fundacji, w dniu 7 września 2021 r. fundacja wysłała ponaglenie do Starostwa Powiatowego Garwolin, za pośrednictwem I LO, z wnioskiem o stwierdzenie bezczynności organu – Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie, na podstawie art. 37 § 1 i § 3 ust. 2) Kodeksu postępowania administracyjnego bezczynności organu – w sprawie wniosku z dnia 02.08.2021 r. oraz 17.08.2021 r. o udzielenie informacji publicznej oraz:

      1)         niezwłoczne załatwienie mojej sprawy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,

2)         zarządzenie wyjaśnienia przyczyn bezczynności i ustalenie osób winnych.

Szkoła „nie zauważyła” naszej wiadomości e-mail z dnia 2-go sierpnia, a kolejne pismo wysłane 17-go sierpnia listem poleconym zostało (jak informuje szkoła w piśmie z dnia 10-go września) odebrane dopiero 7-go września (!).

7-go września fundacja wysłała również ponaglenie w powyższej sprawie do Starostwa Powiatowego Garwolin (odebrane 09.09.2021) i szkoły (odebrane 10.09.2021).

Odpowiedź szkoły wpłynęła ostatecznie w dniu 10 września, po interwencji ze Starostwa.

Garwolin, dnia 10 września 2021 r.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 sierpnia (dostarczone do szkoły w dniu 7 września 2021 r. )  w sprawie „zwalniania uczniów z zajęć religii lub etyki, na które zostali zapisani na początku nauki w szkole” I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie informuje:

1.       Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych deklarujących udział ucznia w zajęciach religii czy etyki na początku nauki w szkole, nie jest ponawiane co roku i może zostać zmienione przez  rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów w dowolnym momencie roku szkolnego.

2.       Szkoła nie określiła w druku oświadczenia rodzaju wyznania, w razie potrzeby szkoła podejmuje współpracę z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym.

3.       W szkole organizowane są zajęcia z etyki dla wszystkich uczniów deklarujących w nich udział,

4.       W roku szkolnym 2020/2021 na lekcje religii uczęszczało 697 uczniów, na zajęcia z etyki 29 uczniów, 5 uczniów nie deklarowało udziału w zajęciach religii i etyki.

Szkoła zapewnia w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki lub religii etyki w szkole.

5.       Wstępne informacje zawarte w rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki w szkołach są zawarte w oświadczeniu rodziców/opiekunów prawnych deklarujących udział ucznia w lekcjach religii/etyki oraz dyrekcja/wychowawcy klasy przekazują na pierwszym wrześniowym zebraniu z rodzicami.

6.       W dzienniku elektronicznym utworzone są wirtualne grupy uczniów uczęszczających na lekcje religii. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.

7.       W trakcie roku szkolnego 2020/2021 – 4 uczniów złożyło rezygnacje z udziału w lekcjach religii.

8.       Nauczyciele religii mają po 1-2 godziny okienek w swoich tygodniowych planach zajęć lekcyjnych.

 Z poważaniem

Dyrektor szkoły
(-) Joanna Ostrowska Sekretariat
I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Garwolinie