Nigdy nie byłeś zapisany na lekcje religii, ale w dzienniku widzisz „uczeń zwolniony”? – interwencja fundacji w II LO w Siedlcach

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

Lublin, 14 września 2021 r.

Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcące
im. św. Królowej Jadwigi
ul. Prusa 12
08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@krolowka.siedlce.pl

sprawa:  zapewnienie przestrzegania przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania.      

Szanowni Państwo,

Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii, w ramach prowadzonej kampanii społecznej na rzecz przestrzegania w naszym kraju prawa oświatowego, w odpowiedzi na prośby rodziców uczniów uczęszczających do szkoły, zwracam się z wnioskiem o niezwłoczne utworzenie „klas wirtualnych” dla tych uczennic i uczniów, którzy są zapisani na lekcje religii.

Program obejmujący dziennik elektroniczny umożliwia utworzenie dla lekcji religii tzw. „klasy wirtualnej”, która pozwoli kierować informacje tylko do oznaczonego grona adresatów – tj. rodziców dzieci, które uczestniczą w tych zajęciach. Nie ma żadnego uzasadnienia dla prowadzenia dziennika elektronicznego w taki sposób, by rodzice, którzy nie życzą sobie, aby ich dzieci uczestniczyły w lekcjach religii, otrzymywali powiadomienia lub informacje o takich zajęciach za pośrednictwem dziennika elektronicznego czy też, co gorsza, by w dzienniku elektronicznym odnotowywano zwolnienie czy nieobecność ucznia z lekcji religii w sytuacji, gdy dziecko nie było w ogóle zapisane na lekcje religii. Przetwarzanie danych osobowych przez katechetę w tym zakresie nie ma podstawy prawnej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W).

Szersze informacje na temat operacyjnych aspektów tworzenia „klasy wirtualnej” są dostępne np. pod adresem http://librusdlaopornych.blogspot.com/2018/09/jak-dodac-klasy-wirtualne-w-librusie.html.

Rodzic ucznia który nie został zapisany na lekcje religii umiejscowione na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, nie powinien widzieć tego przedmiotu w planie zajęć dziecka. Co za tym idzie dziecko nie ma obowiązku przebywania w szkole, a szkoła nie ma obowiązku opiekowania się nim, jeśli religia organizowana jest na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

W związku z powyższym wnoszę o ograniczenie przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej(tj. poprzez zaprzestanie przetwarzania danych w ww. zakresie) w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na wniosek fundacji z zachowaniem formy pisemnej (adres e-mail: fundacja.wor@gmail.com).

Z wyrazami szacunku

Dorota Wójcik
prezeska zarządu

W dniu 06.10.2021 r. fundacja otrzymała odpowiedź ze szkoły. Dyrektor szkoły uwzględnił wniosek fundacji. Dziękujemy!