Religia w środku planu zajęć a 30% uczniów nie uczęszcza – interwencja fundacji

Aktualności Działania Religia/etyka w szkole

W dniu 19.09.2018r. fundacja, na wniosek rodziców i uczniów, zwróciła się z pismem do Dyrekcji Szkoły nr 47 w Gdyni z prośbą o zmianę Planu Zajęć dla klasy V G, tak aby religia rzymskokatolicka była pierwszą lub ostatnią godziną lekcyjną.

Od rodziców uczniów uczęszczających do zarządzanej przez Pana publicznej placówki oświatowej, otrzymaliśmy informację, że nadobowiązkowe lekcje religii umieszczane są na planie zajęć pomiędzy innymi przedmiotami obowiązkowymi. W klasach, w których 100% rodziców wyraziło życzenie uczestniczenia dziecka w lekcjach religii rzymskokatolickiej nie stanowi to istotnego problemu.  Inaczej jest w klasach, w których kilkoro uczniów nie uczestniczy w katechezie (w tym przypadku 30% uczniów).  Praktyka ta narusza zasady organizacji lekcji religii zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w  sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 1992 r. z późn. zm.) § 1. 1. ust. 3Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.”

Ponadto Szkoła uniemożliwia dzieciom korzystanie z czasu wolnego wtedy, gdy inni chodzą na religię, co czyni ten przedmiot dodatkowym wyłącznie w sposób fasadowy. Dzieci czują się izolowane od reszty kolegów i koleżanek i „na siłę” zatrzymywane w szkole. Szkoła nie oferuje im innych zajęć w miejsce katechezy, a wyłącznie odnotowuje obecność dziecka w bibliotece i jego bierne tam przebywanie. Sytuacja ta potęguje w nich poczucie wykluczenia i obniża samoocenę, a także sprzyja poczuciu wykluczenia, zagraża ich relacjom w grupie rówieśniczej oraz wpływa na samoocenę i satysfakcję z pobytu w szkole. Szkoła w miejsce bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, oferuje tym dzieciom pole do budowania nieufności a często agresji między rówieśnikami.

Szkoła publiczna powinna być miejscem bezpiecznym dla wszystkich uczniów i w żaden sposób nie może faworyzować któregokolwiek z nich ze względu na wyznanie.

Lekcje obowiązkowe nie mogą być dowolnie przerywane lekcjami dodatkowymi jak np. katecheza, szczególnie w klasach, w których znaczna część uczniów na nią nie uczęszcza.

Konstytucja RP (art. 32) stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (ust. 1). Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (ust. 2).

Pełna treść pisma:

Pismo do SP 47 Gdynia religia w srodku 30% ne uczęszcza.pdf

Z pismem o podobnej treści w dniu 25.09.2018r. zwróciliśmy się również do dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 80 we Wrocławiu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim

Pełna treść pism:

Pismo do SP nr 80 Wrocław.pdf

W dniu 10.10.2018r. wpłynęła odpowiedź ze szkoły.  Pan Ireneusz Dudek, dyrektor szkoły informuje, że rozwiąże problem w porozumieniu z rodzicami uczniów. Pełna treść odp: Odp. z SP nr 80 wrocław religia w środku.pdf

Pismo do ZSP nr 1 Tomaszów Mazowiecki.pdf