• Fundacja pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie organizowania rekolekcji w szkołach

   Edycja postu z marca 2019r. W związku z dziesiątkami otrzymywanych wiadomości, w których zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele wskazują, iż sposób organizowania rekolekcji w niektórych placówkach publicznych uwłacza ich osobistej godności, naraża dzieci na ostracyzm ze strony grupy rówieśniczej lub społeczności lokalnej, a przede wszystkim wskazuje na nierówne...
  • Usprawiedliwianie nieobecności w szkole w czasie rekolekcji, w opinii MEN – interwencja Fundacji

   Edycja postu z marca 2019r. Pytają nas Państwo w wiadomościach czy szkoły mogą odsyłać uczniów, którzy nie zostali ZWOLNIENI z zajęć szkolnych (lub też sami się nie zwolnili) na rekolekcje, do świetlicy i odwoływać zajęcia dydaktyczne. Przypominamy, że rekolekcje organizowane są przez kościoły i związki wyznaniowe. Szkoła jest zobowiązana...
  • Rekolekcje – pytania i odpowiedzi

   REKOLEKCJE – PYTANIA I ODPOWIEDZI   “Syn dziś przyniósł mi karteczkę “INFORMUJĘ, ŻE MOJE DZIECKO ….. NIE BĘDZIE UCZESTNICZYŁO W REKOLEKCJACH WIELKOPOSTNYCH W DNIACH …..” Minister Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 27 czerwca 2017 r. skierowanym do Fundacji wskazuje, że uczniowie nieuczestniczący w rekolekcjach „są zobowiązani do udziału...
  • Namawianie uczniów do nawrócenia na fanpage’u szkoły jest krzywdzące – interwencja Fundacji

   W dniu 13 marca fundacja wysłała pismo do dyrekcji II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z powodu umieszczenia na szkolnym fanpage’u na Facebooku informacji o przebiegu rekolekcji zorganizowanych w sali gimnastycznej szkoły. Treść tej informacji jest krzywdząca dla mniejszości bezwyznaniowej i niedopuszczalna w publicznej szkole świeckiej. Brzmiała...
  • Szkole nie wolno pytać czy uczeń nie będzie uczestniczył w rekolekcjach – interwencja Fundacji

   W dniu 11 marca fundacja zwróciła się z wnioskiem do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Włochy oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty o przeprowadzenie działań nadzorczych wobec Dyrekcji Szkoły Publicznej nr 227 w Warszawie przy ul. Astronautów 17, celem przywrócenia świeckiego charakteru placówki.
  • Rekolekcje – jakie zmiany od września 2017 roku wprowadziła minister A. Zalewska?

   Od września 2017 roku Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zmieniła zasady organizowania rekolekcji w szkołach publicznych (rozporządzenie zmieniające z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 1147) weszło w życie z dniem 1 września 2017r.). Rozporządzenie...

  LISTY DO FUNDACJI