• Msza w miejsce zajęć dydaktycznych w Planie Zajęć – interwencja Fundacji

   W związku z brakiem odpowiedzi dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 25 w Warszawie na pismo Fundacji, w dniu 8 stycznia 2019r. przekazaliśmy wniosek do Kuratorium Oświaty w Warszawie o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
  • Fundacja pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie organizowania rekolekcji w szkołach

   Edycja postu z marca 2019r. W związku z dziesiątkami otrzymywanych wiadomości, w których zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele wskazują, iż sposób organizowania rekolekcji w niektórych placówkach publicznych uwłacza ich osobistej godności, naraża dzieci na ostracyzm ze strony grupy rówieśniczej lub społeczności lokalnej, a przede wszystkim wskazuje na nierówne...
  • Usprawiedliwianie nieobecności w szkole w czasie rekolekcji, w opinii MEN – interwencja Fundacji

   Edycja postu z marca 2019r. Pytają nas Państwo w wiadomościach czy szkoły mogą odsyłać uczniów, którzy nie zostali ZWOLNIENI z zajęć szkolnych (lub też sami się nie zwolnili) na rekolekcje, do świetlicy i odwoływać zajęcia dydaktyczne. Przypominamy, że rekolekcje organizowane są przez kościoły i związki wyznaniowe. Szkoła jest zobowiązana...
  • Rekolekcje – pytania i odpowiedzi

   REKOLEKCJE – PYTANIA I ODPOWIEDZI Jestem nauczycielem (ateistą). Koleżanki i koledzy przekonują mnie, że moim obowiązkiem jest opieka nad uczniami podczas rekolekcji. Czy to prawda? Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii, które reguluje organizację rekolekcji, rodzice (lub odpowiednio uczniowie po...
  • Namawianie uczniów do nawrócenia na fanpage’u szkoły jest krzywdzące – interwencja Fundacji

   W dniu 13 marca fundacja wysłała pismo do dyrekcji II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z powodu umieszczenia na szkolnym fanpage’u na Facebooku informacji o przebiegu rekolekcji zorganizowanych w sali gimnastycznej szkoły. Treść tej informacji jest krzywdząca dla mniejszości bezwyznaniowej i niedopuszczalna w publicznej szkole świeckiej. Brzmiała...
  • Szkole nie wolno pytać czy uczeń nie będzie uczestniczył w rekolekcjach – interwencja Fundacji

   W dniu 11 marca fundacja zwróciła się z wnioskiem do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Włochy oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty o przeprowadzenie działań nadzorczych wobec Dyrekcji Szkoły Publicznej nr 227 w Warszawie przy ul. Astronautów 17, celem przywrócenia świeckiego charakteru placówki.

  LISTY DO FUNDACJI